Przegląd legislacyjny

AKTUALNOŚCI / PRZEGLĄD LEGISLACYJNY - SAS2/2017

Dz.U. z 2017 r. poz. 61, 108, 187, 245

BUDŻET PAŃSTWA

Od 17 stycznia 2017 r. obowiązuje Ustawa Budżetowa na rok 2017 (Dz.U. z 2017 r., poz. 108).

Zgodnie z art. 1 ww. ustawy ustala się łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 325 428 002 tys. zł. Jednocześnie ustala się łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 384 773 502 tys. zł.

RACHUNKOWOŚĆ

Od 26 stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 61).

Celem nowelizacji ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz.Urz. UE L 330 z 15.11.2014, str. 1, z późn. zm).

SKOKi

Od 14 lutego 2017 r. obowiązuje ustawa z 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 245).

Podstawowym celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 lipca 2015 r. Sygn. akt K 41/12, w którym Trybunał orzekł, że art. 60 ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w zakresie, w jakim nie ogranicza środków nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością małych kas, jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 58 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał uznał, że na ustawodawcy ciążył konstytucyjny obowiązek zróżnicowania prawnych środków nadzorczych KNF, ze względu na zróżnicowaną wielkość kas i zasięg ich aktywności kredytowo-depozytowej.

POSTĘPOWANIE CYWILNE

Od 15 lutego 2017 r. obowiązuje ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 187).

Nowelizacja wynika z konieczności wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 września 2015 r., sygn. akt SK 21/14, w którym Trybunał orzekł, że art. 408 k.p.c. w zakresie, w jakim po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku nie pozwala żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności wynikającej z naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, o którym ostatecznie orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka, jest niezgodny z art. 77 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Podważony przepis utraci moc 3 kwietnia 2017 r.

SPIS TREŚCI

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa