Zarząd ZGW RP o finansowaniu zadań zleconych

ANALIZY - SAS2/2017

Samorządowcy domagają się, aby rząd rekompensował gminom wydatki związane z funkcjonowaniem komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez klęski żywiołowe, w tym: suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki  wiosenne, powódź,  huragan,  piorun,  obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dnia 2 i 3 lutego w Dobieszkowie (woj. łódzkie) obradował zarząd Związku Gmin Wiejskich RP. W trakcie obrad przyjęte zostało m.in. stanowisko w sprawie szczegółowego określenia zadań zlecanych samorządom gminnym, wynikających z ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie i określenia zasad finansowania tych zadań. Chodzi o finansowanie funkcjonowania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych (działach specjalnych produkcji rolnej), a spowodowanych przez klęski żywiołowe.
Powoływanie gminnych komisji ds. szacowania w/w szkód zlecają wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) wojewodowie na podstawie art. 22 pkt 2 oraz art. 25 ust. 1 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
- Komisje te składają się z co najmniej 3 osób, w tym z przedstawicieli urzędów gmin – wyjaśnia Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP. - W zależności od rozmiaru szkód komisje mogą być powiększane do liczby osób niezbędnych do przeprowadzania sprawnego i rzetelnego szacunku szkód. Wójtowie zarządzeniem powołują składy gminnych komisji oraz ponoszą wszelką odpowiedzialność za prace komisji złożonych z przedstawicieli różnych instytucji państwowych i samorządowych. Zapewniają też wszelką obsługę organizacyjno-techniczną komisji zapewniają wójtowie i ponoszą koszty związanez ich funkcjonowaniem. Prace komisjid/s szacowania rozpoczynają sięz chwilą wystąpienia szkody i trwają często przez kilka miesięcy w roku – wskazuje przewodniczący Olszewski.
Ze względu na krótki czas na oszacowanie szkód oraz mnogość składanych wniosków przez rolników ubiegających się o pomoc materialną, w pracach komisji najczęściej uczestniczy po kilku pracowników urzędów gmin z terenów, w których wystąpiły szkody. Wykonywane prace odbywają się kosztem innych zadań własnych przypisanych gminie, a niejednokrotnie kosztem zaplanowanych wcześniej urlopów pracowniczych.
W ostatnich latach klęski żywiołowe (zwłaszcza powodzie) występowały nagminnie – co spowodowało obciążenie samorządów wiejskich zwiększonym zakresem zadań zleconych, na które gminy wiejskie nie otrzymywały żadnego wsparcia finansowego. W największym stopniu problem ten dotyczy gmin rolniczych.
– Wiele gmin w Polsce szacowaniem szkód w rolnictwie zajmuje się w każdym roku, co nadmiernie obciąża je zadaniami, które nie zostały im przypisane w ustawie – podkreśla Marek Olszewski.
Dla przykładu, Gmina Biała Rawska poniosła w 2015 roku koszty bezpośrednie związane z szacowaniem szkód w rolnictwie w wysokości 29 tys. zł (rok wcześniej było to aż 47 tys. zł). Z kolei gmina Rawa Mazowiecka w 2015 r. wydała na funkcjonowanie komisji ponad 18 tys. zł.
– Według szacunków ZGW RP, w skali całego kraju, koszty tych zadań na terenach wiejskich wynoszą rocznie ok. 50-60 mln. zł – wskazuje Marek Olszewski.
– Wydatki te powinny być, po przedstawieniu odpowiednich kalkulacji, gminom rekompensowane – dodaje.
Dlatego też Zarząd ZGW RP wskazuje, że wojewodowie odwołując się w określonych przypadkach do art. 22 pkt 2 i art. 25 ust 1 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie mogliby, na mocy specjalnych regulacji prawnych, stosować także art. 20 tejże ustawy odnoszący się do powierzania spraw jednostkom samorządu terytorialnego. A w konsekwencji powinni także rekompensować gminom koszty związane z funkcjonowaniem gminnych komisji ds. szacowania szkód w rolnictwie.

Jakub Gortyński

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa