Kryteria prawidłowo przeprowadzonej kontroli w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu

SĄDY O SAMORZĄDACH - BS 6/2022

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 2 września 2022 r., nr 63/2022

W procesie udzielania absolutorium należy uzyskać odpowiedź na pytania: jak wygląda stan planowanych dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do jego realizacji, jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem założonym a rzeczywistym, a także czy winą za owe rozbieżności można obciążyć organ wykonujący budżet, czy też są one wynikiem obiektywnych uwarunkowań. To są kryteria prawidłowo przeprowadzonej kontroli absolutoryjnej.

Tak wynika z uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, stwierdzającej nieważność uchwały rady powiatu w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu za 2021 rok.
W ocenie Kolegium RIO we Wrocławiu dokonana w trakcie sesji absolutoryjnej ocena negatywna nie wynikała z kompleksowej analizy wykonania budżetu. „W jej trakcie nie padły argumenty odnoszące się do realizacji budżetu jako całości. Podkreślenia wymaga, że w następstwie realizacji w 2021 roku dochodów w wysokości 100.614.889,33 zł (106,41% planu), w tym dochodów majątkowych w kwocie 8.285.676,35 zł (106,12% planu) i wydatków budżetowych w kwocie 102.011.150,23 zł (89,40% planu), w tym wydatków majątkowych w kwocie 18.490.911,34 zł (67,71% planu), budżet powiatu zamknął się deficytem w kwocie 1.396.260,90 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 19.546.527 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 8.808.974 zł, przy planowanej ujemnej jego wysokości w kwocie 46.260 zł.” – czytamy w uzasadnieniu uchwały wrocławskiej Izby.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wyjaśniło, że instytucja absolutorium jest podsumowaniem wykonania budżetu. Stanowi ona element zamykający gospodarkę finansową powiatu i środek kontroli rady nad działalnością organu wykonawczego. Jego przedmiotem jest ocena gospodarki finansowej powiatu, za prawidłowość której organ wykonawczy ponosi odpowiedzialność. „W procesie udzielania absolutorium należy uzyskać odpowiedź na pytania: jak wygląda stan planowanych dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do jego realizacji, jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem założonym a rzeczywistym, a także czy winą za owe rozbieżności można obciążyć organ wykonujący budżet, czy też są one wynikiem obiektywnych uwarunkowań. Są to kryteria prawidłowo przeprowadzonej kontroli absolutoryjnej.” – czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego.
Z dokonanej przez wrocławską Izbę oceny wynika, że jeżeli organ, do którego kompetencji należy udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium, nie wykaże i nie uzasadni, że w związku z niewykonaniem istotnych zadań dla społeczności powiatu, nakreślonych w uchwale budżetowej, doszło do kwotowego naruszenia granic wydatków i to z winy organu wykonawczego, to nie może podjąć działań skutkujących nieudzieleniem absolutorium. A to dlatego, że żadne inne aspekty działalności organu wykonawczego, w tym i tzw. całokształt tej działalności, nie mogą być przy absolutorium brane pod uwagę. W orzecznictwie podkreśla się również, że organ dokonujący oceny wykonania budżetu powinien czynić to w sposób kompleksowy, odnosząc się do całości wykonania planu finansowego, jakim jest budżet, nie zaś koncentrować się na wybranych jego elementach.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa