Prokurator nie może być obciążony kosztami procesu

AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO - SAS 5 / 2017

Uchwała NSA z 3 lipca 2017 r. sygn. akt I OPS 1/17

Teza: „Prokurator, który działając na prawach strony na podstawie art. 8 § 1 p.p.s.a., zainicjował postępowanie sądowoadministracyjne lub zgłosił w nim udział w interesie ogólnym – w celu ochrony praworządności, nie może zostać obciążony kosztami postępowania sądowoadministracyjnego”.

W uzasadnieniu ww. uchwały NSA zwrócił uwagę, że w poglądach doktryny nie ma jednolitego stanowiska dotyczącego statusu prokuratora w postępowaniu sądowoadministracyjnym w związku z regulacją art. 8 p.p.s.a., podobnie zresztą jak Rzecznika Praw Obywatelskich czy Rzecznika Praw Dziecka. Skoro zgodnie z art. 32 p.p.s.a. prokurator może m.in. wnieść skargę, to przysługuje mu status skarżącego, a zatem teoretycznie prawa strony. Doktryna prawa wskazuje wszakże, że w świetle wskazanej regulacji prokurator nie ma statusu stron, lecz wymieniani są obok strony, w związku z czym można w pewnym uproszczeniu przyjąć, że podmioty te mają charakter „strony ułomnej”. W związku z powyższym prawa strony, które przysługują prokuratorowi nie mogą być zrównywane z uprawnieniami organu administracji publicznej, czy też skarżącego. W ocenie NSA konsekwencją powyższego jest regulacja dotycząca kosztów postępowania (art. 239 § 1 pkt 2). Dlatego prokurator, korzystając z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych, nie może być obciążany kosztami postępowania, gdyż obowiązek ich pokrycia utrudniałby realizację nadrzędnego celu jego działania, którym jest ochrona praworządności.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa