Przegląd legislacyjny

AKTUALNOŚCI - SAS 2 / 2018

OCHRONA PRAW LOKATORÓW

16 lutego 2018 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia br. weszła w życie uchwalona 28 stycznia br. nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów (Dz.U. z 2018 r., poz. 374).

Ustawa przewiduje wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z wypowiedzeniem umowy najmu z powodu konieczności remontu lub rozbiórki budynku gminnego.


EMERYTURY I RENTY

20 lutego 2018 r. prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosił komunikat w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. z 2018 r., poz. 211).

Od 1 marca 2018 r. kwota przychodu wynosi:

  • dla 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2017 r. – 3161,70 zł;
  • dla 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2017 r. – 5871,70 zł.


JEDNOLITY TEKST USTAWY O GODLE I HYMNIE

W Dzienniku Ustaw z 28 lutego 2018 r., pod poz. 441 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy Orzeł Biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej.


PRIORYTETY ZDROWOTNE

3 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 469).

Do priorytetowych zadań państwa w ramach ochrony zdrowia rozporządzenie zalicza m.in. zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu: chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca, niewydolności serca i udarów mózgu, nowotworów złośliwych, przewlekłych chorób układu oddechowego i cukrzycy.


PROJEKT E-DOWÓD

3 marca 2018 r. weszło w życie zarządzenie prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2018 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód (M.P. z 2018 r., poz. 253).

Zarządzenie tworzy Komitet Sterujący do spraw Projektu e-Dowód, którego celem jest koordynacja działań mających na celu wdrożenie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną na podstawie dokumentu „Koncepcja e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja projektów powiązanych”. Pierwsze sprawozdanie z działalności Komitet ma przedłożyć do 31 marca 2018 r.


TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI

3 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 472).

Rozporządzenie określa: szczegółowe sposoby określania taryf, w tym:

  • kryteria ustalania niezbędnych przychodów,
  • alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług,
  • kryteria różnicowania cen i stawek opłat,
  • wzór wniosku o zatwierdzenie taryfy,
  • warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  • i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa