Opłata za odpady komunalne - gmina nie segreguje, ale płacić trzeba

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - SAS 3/2018

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 kwietnia 2018 r., sygn. akt II FSK 872/16

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. To, że gmina nie wywiązuje się ze swoich obowiązków związanych z segregacją odpadów komunalnych nie zwalnia właścicieli nieruchomości od obowiązku uiszczania tej opłaty.

Prezydent miasta ustalił właścicielowi nieruchomości opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Argumentował, że właściciel ani nie złożył wymaganej przepisami prawa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ani też opłaty tej nie uiszczał. W konsekwencji obowiązkiem prezydenta miasta, wynikającym z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, było ustalenie tej opłaty.
Mieszkaniec bronił się wskazując, że gospodarkę odpadami komunalnymi na swojej nieruchomości prowadzi w sposób prawidłowy, tj. segreguje odpady w sposób zgodny z obowiązującymi na terenie gminy przepisami. Opłaty zaś nie uiszcza dlatego, że gmina miesza selektywnie zbierane przez niego odpady komunalne. Tym samym samorząd nie wywiązuje się ze swoich obowiązków ustawowych. W konsekwencji właściciel nieruchomości czuje się zwolniony z obowiązku płacenia gminie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Naczelny Sąd Administracyjny – podobnie zresztą jak w I instancji WSA w Łodzi, a wcześniej: samorządowe kolegium odwoławcze – stwierdził, że w sporze rację ma organ administracji, czyli prezydent miasta.
NSA wskazał, że zgodnie z przepisami właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, są w związku z tym obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o czym stanowi już art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec (art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy).
Właściciel nieruchomości jest też obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1 ustawy).
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze (art. 6o ust. 1 ustawy).
– Bez znaczenia w tym zakresie są wskazywane przez właściciela nieruchomości okoliczności, sprowadzające się do kwestionowania działań gminy w zakresie ochrony środowiska, czy organizacji selektywnej zbiórki odpadów – wskazał NSA.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa