Przegląd legislacyjny

AKTUALNOŚCI / PRZEGLĄD LEGISLACYJNY - SAS 1/2019

USŁUGI ELEKTRONICZNE

W Dzienniku Ustaw z 21 stycznia 2019 r. pod pozycją 123 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ustawa określa:

 • obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;
 • zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

OCHRONA ZWIERZĄT

W Dzienniku Ustaw z 21 stycznia 2019 r. pod pozycją 122 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi, w tym zwierzętami kręgowymi wykorzystywanymi w celach naukowych lub edukacyjnych.


PRAWA KONSUMENTA

W Dzienniku Ustaw z 23 stycznia 2019 r. pod pozycją 134 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:

 • obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;
 • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;
 • zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;
 • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.

NAUCZYCIELE

24 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 23 stycznia 2019 r., poz. 136).

Rozporządzenie określa:

 • formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i rodzaje wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków budżetowych organów prowadzących albo z budżetu MEN;
 • szczegółowe kryteria i tryb przyznawania tych środków.

BADANIA LEKARSKIE KANDYDATÓW DO SZKÓŁ

W Dzienniku Ustaw z 24 stycznia 2019 r., pod pozycją 141 opublikowany został tekst jednolity rozporządzenia ministra zdrowia z 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.

Rozporządzenie określa zakres i tryb oraz sposób dokumentowania badań lekarskich:

 • kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 • uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

KURSY REEDUKACYJNE DLA KIEROWCÓW

W Dzienniku Ustaw z 24 stycznia 2019 r., pod pozycją 140 opublikowany został tekst jednolity rozporządzenia ministra zdrowia z 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

Rozporządzenie określa:

 • szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;
 • wysokość opłaty za kurs reedukacyjny;
 • wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego;
 • szczegółowe warunki i tryb kierowania na badania lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub badania psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

TERMOMODERNIZACJA

11 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 11 stycznia 2019 r., poz. 51).

Nowelizacja  tworzy podstawy prawne i finansowe do realizacji pilotażowych przedsięwzięć niskoemisyjnych (termomodernizacyjnych), których adresatem będą rodziny dotknięte tzw. ubóstwem energetycznym (mniej zamożne i z tego powodu mające kłopoty z zaspokojeniem potrzeb energetycznych, np. związanych z ogrzewaniem mieszkania i wody). Co do zasady osoba, która będzie realizowała przedsięwzięcie niskoemisyjne w budynku jednorodzinnym nie poniesie z tego tytułu żadnej opłaty. Gminny program niskoemisyjny w 70 proc. finansowany będzie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, a w 30 proc. przez gminę w przypadku miast do 100 tys. mieszkańców (w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców udział gminy musi być powyżej 30 proc.).

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa