Karta Nauczyciela – nowelizacja

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 2 / 2019

1 marca 2019 r. do konsultacji publicznych oraz uzgodnień trafił projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który powstał w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Resortowy projekt proponuje wprowadzenie nowych rozwiązań oraz doprecyzowanie i uporządkowanie dotychczasowych, m.in. w zakresie: wynagrodzeń nauczycieli (m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli na okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.; rozszerzenie dodatku za wyróżniającą pracę na nauczycieli legitymujących się stopniem awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i mianowanego; wprowadzenie nowego świadczenia na start dla nauczycieli stażystów); przywrócenia obowiązku corocznego uchwalania przez organy prowadzące szkoły regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz ich uzgadniania z nauczycielskimi związkami zawodowymi; ograniczenia możliwości nadużywania umów o pracę zawieranych z nauczycielami na czas określony; doprecyzowania przepisów określających tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa