Prawo zamówień publicznych – nowelizacja

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4 / 2019

9 lipca 2019 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęte zostały projekty: ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych – przedłożone przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Najważniejsze propozycje:

  • wprowadzenie podstawy prawnej do stworzenia polityki zakupowej państwa, która będzie narzędziem do realizacji polityki gospodarczej;
  • uproszczenie w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych;
  • wprowadzenie obowiązku oceny umowy w przypadku wystąpienia problemów z jej wykonaniem;
  • zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego;
  • wprowadzenie obowiązku zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy;
  • usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (KIO);
  • wprowadzenie mechanizmu ugodowego załatwiania największych sporów między wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy; strony będą mogły zwrócić się do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP – rozwiązanie sporu nastąpi w ciągu dwóch miesięcy i umożliwi kontynuowanie realizacji umowy;
  • wzmocnienie roli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających.

Przepisy mają obowiązywać 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa