SPIS TREŚCI - SAS 4 / 2019

AKTUALNOŚCI

Prawo zamówień publicznych – nowelizacja
Przygotowanie zawodowe młodocianych
Ułatwienie załatwiania spraw urzędowych

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

W skład komisji rewizyjnej muszą wchodzić przedstawiciele wszystkich klubów radnych

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

Przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych w uchwale w sprawie budżetu obywatelskiego

ANALIZY I KOMENTARZE

Rola gmin we wdrożeniu najnowszej nowelizacji „ustawy śmieciowej”
Kary za wytwarzanie, oferowanie i zbywanie repliki dokumentu publicznego 
Zgon turysty – konieczność powołania odpowiedniego lekarza przez starostę?
Czy rada gminy lub wójt mogą wprowadzić ograniczenia w korzystaniu z wody w czasie suszy?

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Problematyka własnościowa dróg gminnych
Procedura sprzedaży przez gminę nieruchomości składającej się z części rolnej i rekreacyjnej

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Zasady redagowania uchwały rozpatrującej skargę, wniosek lub petycję
Pisma wysyłane do urzędów z zagranicy są traktowane tak samo jak z Polski

FINANSE SAMORZĄDU

Finansowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Kiedy wygasa obowiązek podatkowy w daninie od środków transportowych?
Problem powiatu dot. opłat za przechowywanie odholowanego pojazdu na parkingu strzeżonym
Zwolnienie z opłaty skarbowej osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa

PRAWO PRACY

Pracodawca nie może badać stanu trzeźwości pracowników
Przypadki rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym
Czy zasiłek opiekuńczy pracownika samorządowego może być wliczony do stażu pracy?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Czy ustawienie kontenera wymaga pozwolenia na budowę?
Wprowadzenie kolejnego wykonawcy wymaga wyłączenia terenu budowy
Unieważnienie aukcji a unieważnienie postępowania
Dyspozytywny charakter uprawnienia zawartego w art. 26 ust. 2 f p.z.p.
Zmiana terminu elektronizacji zamówień publicznych
Pierwszeństwo trybów przetargowych

 

DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA - SAS 4 / 2019

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

Nowe Prawo zamówień publicznych
Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Zmiany w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Sekretarz gminy radnym powiatu
Czy komisja rewizyjna rady gminy może kontrolować działalność spółek komunalnych?
Raport Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ws. deglomeracji
i delokalizacji urzędów centralnych w Polsce

Nowelizacja ustawy o PPP zdaje egzamin
Pozwólmy samorządom dokonać rewolucji energetycznej – Polskiego Zielonego Renesansu

ZE ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH

XIX Kongres Gmin Wiejskich

ZE ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

O krytycznej sytuacji finansowej samorządów terytorialnych

ZE ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

Sytuacja szpitali powiatowych oraz problemy z oświatą

SĄDY O SAMORZĄDACH

Wymóg apolityczności sekretarza gminy
Ślubowanie wójta

SAMORZĄDOWY SAVOIR-VIVRE

Budowanie profesjonalnego wizerunku samorządu

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Dlaczego warto realizować samorządowe programy polityki zdrowotnej w zakresie osteoporozy?

DOTACJE DLA SAMORZĄDÓW

I etap programu „Rozwój lokalny”

 

DODATEK ORZECZNICTWO - SAS 4 / 2019

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Wniesienie protestu wyborczego
Pracownik na L4 może działać jako radny

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Ryczałtowe określanie przez radę gminy wysokości diet radnych
Pozycja ustrojowa przewodniczącego rady miasta
Udział radnego gminy w głosowaniu w radzie a jego interes prawny

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Niezgodne z prawem oświadczenie o odpowiedzialności
karnej we wniosku o przyznanie dodatku energetycznego

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Uchwała rady powiatu zakazująca używania silników spalinowych na jeziorach
Budżet obywatelski – konsultacje z mieszkańcami całej gminy

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Suma zaciągniętych zobowiązań przez jst nie może przekroczyć kwot z uchwały budżetowej
Zmiana w uchwale rady gminy wyrazu „od” na „powyżej” narusza ustawę o podatkach i opłatach lokalnych
Opłata targowa dla rolników sprzedających płody rolne
Wieloletnia prognoza finansowa
Korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nie wymaga uzasadnienia

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa