Ułatwienie załatwiania spraw urzędowych

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4 / 2019

23 sierpnia 2019 r. do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Jest to projekt rządowy. Ułatwienie i przyspieszenie załatwiania spraw urzędowych to główny jego cel. W praktyce nowe rozwiązania będą korzystne dla obywateli kontaktujących się z urzędami. Powstanie Rejestr Danych Kontaktowych, który zapewni bezpośredni kontakt administracji z obywatelem. W Rejestrze – na zasadzie dobrowolności – gromadzone będą dane kontaktowe obywateli (imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, a w przyszłości elektroniczny adres do doręczeń). Dzięki nowemu rozwiązaniu, obywatel będzie mógł zostać powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie prowadzonej sprawy, upływie ważności dokumentów (np. zbliżającym się terminie końca ważności dokumentu tożsamości) lub niedotrzymaniu terminów załatwienia sprawy. Rejestr będzie wykorzystywany do spraw, które nie wymagają wezwania do urzędu (w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego). Dostęp do danych zgromadzonych w Rejestrze będą miały tylko wskazane w ustawie instytucje, które o niego wystąpią. Założono, że do końca marca 2021 r. w Rejestrze Danych Kontaktowych znajdą się dane ok. 2 milionów osób.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa