Przegląd legislacyjny

AKTUALNOŚCI / PRZEGLĄD LEGISLACYJNY - SAS 4 / 2019

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

W Dzienniku Ustaw z 1 lipca 2019 r., pod poz. 1213 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2019 r. określa:

 • szczegółowe zadania szpitalnych oddziałów ratunkowych;
 • szczegółowe warunki prowadzenia segregacji medycznej w szpitalnych oddziałach ratunkowych;
 • szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji szpitalnych oddziałów ratunkowych w strukturze szpitala oraz warunków technicznych;
 • minimalne wyposażenie, organizację oraz minimalne zasoby
 • kadrowe szpitalnych oddziałów ratunkowych.

WYROBY BUDOWLANE

W Dzienniku Ustaw z 3 lipca 2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych, wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym. Rozporządzenie weszło w życie 18 lipca 2019 r. 

Rozporządzenie określa:

 • sposób przygotowania kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym;
 • wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli wyrobów budowlanych;
 • wzór protokołu kontroli wyrobów budowlanych;
 • wzór protokołu oględzin wyrobu budowlanego.

PODATEK ROLNY

W Dzienniku Ustaw z 8 lipca 2019 r., pod poz. 1256 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

DOKUMENTY PUBLICZNE

W Dzienniku Ustaw z 11 lipca 2019 r., pod poz. 1281 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.

Rozporządzenie weszło w życie 12 lipca 2019 r. Rozporządzenie określa wykaz minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem wymaganych dla dokumentów publicznych kategorii pierwszej, drugiej i trzeciej. Wykaz minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem wymaganych dla dokumentów publicznych kategorii pierwszej, drugiej i trzeciej jest określony w załączniku do rozporządzenia.

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

W Dzienniku Ustaw z 11 lipca 2019 r., pod poz. 1282 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:

 • urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
 • starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
 • urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
 • biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
 • biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

KARTA NAUCZYCIELA – NOWELIZACJA

W Dzienniku Ustaw z 11 lipca 2019 r., pod poz. 1287 opublikowana została ustawa z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela. Jej przepisy wchodzą w życie 1 września 2019 r.

Zasadniczym celem ustawy jest:

 • wprowadzenie podwyżki płac dla nauczycieli;
 • wprowadzenie dodatkowego świadczenia na start dla młodych nauczycieli;
 • określenie bezpośrednio w przepisach ustawy minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo;
 • skrócenie ścieżki awansu zawodowego nauczyciela i powrót do zasad oceny jego pracy sprzed 1 września 2018 r. z uwzględnieniem opinii rady rodziców.

CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

W Dzienniku Ustaw z 11 lipca 2019 r., pod poz. 1288 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Rozporządzenie weszło w życie 11 lipca 2019 r. 

Przepisy rozporządzenia określają:

 • wysokość opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu CEPiK;
 • tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania;
 • wzór miesięcznego sprawozdania zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek funduszu.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

W Dzienniku Ustaw z 12 lipca 2019 r., pod poz. 1292 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Ustawa określa zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie.

POLITYKA ROZWOJU

W Dzienniku Ustaw z 12 lipca 2019 r., pod poz. 1295 opublikowany został jednolity tekst ustawy z z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Ustawa określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy między nimi. Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej.

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W GMINACH

W Dzienniku Ustaw z 22 sierpnia 2019 r. pod poz. 1579 opublikowana została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przepisy nowelizacji zaczną obowiązywać – co do zasady – 6 września 2019 r. Nowelizacja dotyczy m.in. wzmocnienia kontroli gmin nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nadzoru nad firmami odbierającymi odpady komunalne; urealnienia różnicy między stawką opłaty za odbieranie odpadów zebranych selektywnie i stawką opłaty w przypadku, kiedy obowiązek selektywnego zbierania odpadów nie jest realizowany.

WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI

W Dzienniku Ustaw z 22 sierpnia 2019 r., pod poz. 1587 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Zgodnie z treścią nowelizacji nauczyciel posiadający tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym ma otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze (stawka minimalna tego wynagrodzenia) w wysokości:

 • 2782 zł – nauczyciel stażysta;
 • 2862 zl – nauczyciel kontraktowy; 
 • 3250 zł – nauczyciel mianowany;
 • 3817 zł – nauczyciel dyplomowany.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa