W skład komisji rewizyjnej muszą wchodzić przedstawiciele wszystkich klubów radnych

AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO - SAS 4 / 2019

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt II SA/Sz 233/19

Art. 18 a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Przepis ten wymaga zatem, by w skład komisji rewizyjnej wchodzili przedstawiciele wszystkich klubów, z wyłączeniem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy.

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, stwierdzającego nieważność uchwały rady gminy w sprawie powołania komisji rewizyjnej.
W badanej przez sąd sprawie rada gminy powołała komisję rewizyjną, w której składzie nie znalazła się reprezentacja jednego z klubu radnych. Nieważność tej uchwały stwierdził wojewoda. WSA w Szczecinie uznał, że organ nadzoru miał w tej sprawie rację.
Szczeciński sąd administracyjny wskazał przede wszystkim, że materialnoprawną podstawę kwestionowanej uchwały stanowi art. 18 a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1. Przepis ten wymaga zatem, by w skład komisji rewizyjnej wchodzili przedstawiciele wszystkich klubów, z wyłączeniem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy.
Jak wynika z akt sprawy, zaskarżona uchwała ustaliła skład osobowy komisji rewizyjnej, powołując do niej pięciu członków – przedstawicieli klubów radnych, spośród sześciu zaproponowanych osób. Jeden z przedstawicieli – w wyniku głosowania – nie uzyskał wymaganej zwykłej większości głosów, przy czym klub ten nie zgodził się na zgłoszenie innego kandydata.
Tak ustalony skład komisji rewizyjnej uchybia, w ocenie sądu, ustawowemu obowiązkowi wejścia w skład komisji rewizyjnej przedstawicieli wszystkich klubów radnych.
Sąd podzielił argumenty gminy, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie pozbawiają radnych prawa do swobodnego głosowania przez konieczność akceptacji propozycji klubu co do osoby jego przedstawiciela w komisji rewizyjnej, oraz że kluby mogą zgłosić kilku przedstawicieli, z których rada w drodze uchwały wyłoni skład komisji rewizyjnej według głosowania, a samo wskazanie przez klub kandydata na członka komisji rewizyjnej nie przesądza automatycznie o jego wejściu w skład tej komisji, ponieważ wyboru dokonuje rada gminy. Jednakże wymóg, by w skład komisji rewizyjnej weszli przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jest normą bezwzględnie obowiązującą i w sytuacji odrzucenia kandydatury jednego z członków klubu radnych, gdy nie jest możliwe zachowanie wymaganego składu liczbowego komisji, tak jak to miało miejsce w niniejszej sprawie, podjęcie uchwały na danej sesji jest niedopuszczalne (vide: wyrok WSA w Szczecinie z 6 kwietnia 2011 r. sygn. akt II SA/Sz 289/11).
WSA w Szczecinie podkreślił, że w komisji rewizyjnej liczba członków musi być tak ukształtowana, aby każdy z klubów był reprezentowany przez co najmniej jednego radnego. Nie jest zatem dopuszczalne wybranie składu komisji rewizyjnej, w którym pominięty zostałby przedstawiciel chociażby jednego z klubów. Jeżeli jednak na danej sesji rady nie można podjąć uchwały w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej, próbę wyboru należy ponowić na kolejnej sesji, zaś organy gminy oraz kluby radnych winny dążyć do wypracowania konsensusu w sprawie wyboru konkretnego kandydata. W przeciwnym razie brak obligatoryjnego wewnętrznego organu gminy może doprowadzić do zainicjowania procedury ustanowienia zarządu komisarycznego w trybie art. 97 ustawy o samorządzie gminnym (vide: wyrok NSA z 10 stycznia 2012 r. sygn. akt II OSK 2351/11).

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa