SPIS TREŚCI SAS 6 / 2019

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

Ruch drogowy
Ochrona zdrowia
Podatek od sprzedaży detalicznej
Transport kolejowy

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Zaskarżyć można powiat, a nie starostwo powiatowe

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

Rada miejska musi ustalić szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych

ANALIZY I KOMENTARZE

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH

Zmienione zasady funkcjonowania PSZOK-ów
Bioodpady i przydomowe kompostowniki
Jakie odpady komunalne gmina odbiera od mieszkańców po nowelizacji?
Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Dane osobowe pracowników w planie budżetu jednostek pomocniczych gminy?
Czy rada gminy może ustanowić w statucie żłobka warunek wykazania obowiązkowych szczepień dziecka?
Czy gmina może zlokalizować szkołę w dwóch budynkach w różnych miejscowościach?
Czy rada miasta może podjąć uchwałę ze skutkiem wstecznym?

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Czy postanowienia wójta, burmistrza, prezydenta miasta
– wydawane w trybie art. 18 ustawy o dochodach jst – podlegają zaskarżalności?
Pełnomocnictwo niepoświadczone notarialnie a opłata skarbowa
Postępowanie dowodowe w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

FINANSE SAMORZĄDU

Dotacje oświatowe z powiatu dla niepublicznego domu wczasów dziecięcych
Kto jest podatnikiem dzierżawca czy wydzierżawiający?

PRAWO PRACY

Czy możliwe jest przyznanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi)
lub staroście więcej niż jednego dodatku specjalnego?

Czy gmina może zawrzeć umowę ze spółdzielnią socjalną na wynajem pracownika?
Nagroda jubileuszowa po 35 latach pracy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Nowe PZP – tryb podstawowy
Zmiany w przepisach VAT skutkują zmianą umów o zamówienie publiczne
Korzyści z dialogu konkurencyjnego
Czy po odstąpieniu od umowy można zastosować zamówienie z wolnej ręki?
 

 

BIULETYN SAMORZĄDOWCA - 6/2019

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

Gminy muszą dostosować wysokość ryczałtowej stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
pobieranej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Do rejestru BDO muszą być wpisane wszystkie gminy
oraz inne podmioty komunalne, które zobligowane są
do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Zasady postępowania dla organów samorządowych
w zakresie RODO na przykładzie ukaranej gminy
Spalarnie odpadów w rzeczywistości prawnej po ostatnich zmianach w przepisach
Głosowania w radzie: jawne, imienne, tajne
Pracownicze Plany Kapitałowe w samorządzie terytorialnym – kiedy je wprowadzić?

Z GMIN

Próba racjonalizacji procesów zmiany granic gmin

Z POWIATÓW

Jubileuszowy Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

SĄDY O SAMORZĄDACH

Raport o stanie gminy – wotum zaufania dla wójta
Ochrona zwierząt cyrkowych pozostaje poza kompetencjami 
ustawowymi wójta, burmistrza, prezydenta miasta

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Piła zawiązuje samorządową Koalicję na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie

SAMORZĄDOWY SAVOIR-VIVRE

Zasada precedencji a organizacja oficjalnych spotkań i uroczystości w samorządach

WYDARZENIA SAMORZĄDOWE

Targi ŚWIATŁO 2020

 

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - 6/2019

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Nie można przenosić na samorząd odpowiedzialności za zadłużenie szpitala

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Brak odpowiedzialności gminy przy powierzeniu
podmiotowi zewnętrznemu utrzymania stanu dróg
Do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego
nie wystarczy proste naruszenie zasad korzystania z gruntu

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Odrębne deklaracje na odbiór odpadów z nieruchomości wielolokalowych
Rada miasta nie może decydować o podejmowaniu uchwał w głosowaniu tajnym

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania
ścieków musi być zgodny z delegacją ustawową
Przewodniczący rady gminy a „policja sesyjna”

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Rada miasta musi precyzyjnie wskazać w uchwale sposób
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Rada gminy nie może ustalić stawki, przekraczającej stawkę maksymalną,
za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny

 

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa