Prowadzenie prac geodezyjnych

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 3 / 2020

15 maja 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych przekazany został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania przepisów obecnego rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. poz. 924) do zmian wprowadzanych przepisami ustawy
z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 782). Co do zasady w projekcie nowego rozporządzenia przewiduje się powtórzenie rozwiązań funkcjonujących w obowiązującym rozporządzeniu - dostosowanych do zmian wynikających z wejścia w życie ustawy zmieniającej.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa