Prawo energetyczne

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 3 / 2020

15 maja 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych przekazany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym.

Projekt rozporządzenia jest realizacją zawartego w art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 i 843) upoważnienia, które nakłada na ministra właściwego do spraw klimatu obowiązek określenia: wymagań technicznych w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunków jej współpracy z systemem elektroenergetycznym; warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz tryb; wydawania warunków przyłączania dla tej instalacji; dokonywania zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji. Zasadniczym celem rozporządzenia jest redukcja i uproszczenie formalności związanych z przyłączaniem mikroinstalacji, a tym samym uatrakcyjnienie procesu inwestycyjnego w zakresie tego rodzaju instalacji.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa