Przegląd legislacyjny

AKTUALNOŚCI | PRZEGLĄD LEGISLACYJNY - SAS 3 / 2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI – JEDNOLITY TEKST

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 maja 2020 r. pod pozycją 818 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych perspektywie finansowej 2014–2020.

Ustawa określa zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, podmioty uczestniczące w realizacji tych programów i polityki oraz tryb współpracy między nimi.

PIECZA ZASTĘPCZA – JEDNOLITY TEKST

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 maja 2020 r. pod pozycją 821 opublikowany został jednolity
tekst ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ustawa określa:

 • zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 • zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków;
 • zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.

PRAWO ENERGETYCZNE – JEDNOLITY TEKST

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 maja 2020 r. ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią. Ustawa określa także warunki wykonywania i kontrolowania działalności polegającej na przesyłaniu dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla.

PRAWO ENERGETYCZNE

13 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy –Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 843).

Nowelizacja ujednolica reżim prawny w stosunku do wszystkich gazociągów przesyłowych przebiegających przez granicę RP, niezależnie od tego, czy łączą one Polskę z systemem gazowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej i EFTA czy też państwa niebędącego stroną żadnej z tych umów, oraz zapewnienia jednolitego stosowania prawa UE wobec takiej infrastruktury.

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE – JEDNOLITY TEKST

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 maja 2020 r. pod pozycją 851 ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym.

Ustawa reguluje zasady i tryb przeprowadzania referendum ogólnokrajowego. Referendum polega na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie albo pytania lub na dokonaniu wyboru między zaproponowanymi wariantami rozwiązań. Prawo udziału w referendum ma obywatel polski, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

Nie mają prawa udziału w referendum osoby:

 • pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym;
 • pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – JEDNOLITY TEKST

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod pozycją 870 ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obejmują:

 • zasiłek chorobowy;
 • świadczenie rehabilitacyjne;
 • zasiłek wyrównawczy;
 • zasiłek macierzyński;
 • zasiłek opiekuńczy.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa