Przegląd legislacyjny

ATUALNOŚCI | PRZEGLĄD LEGISLACYJNY - SAS 4 / 2020

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

30 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 968).

Rozporządzenie określa wzór:

 • tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych;
 • tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 • kolejnego tytułu wykonawczego.

KODEKS PRACY – TEKST JEDNOLITY

30 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r., pod pozycją 1320 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Ustawa ta określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

KODEKS WYBORCZY – TEKST JEDNOLITY

30 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 1319 ogłoszony został jednolity tekst ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Ustawa ta określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów,
przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów:

 • do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;
 • wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

SYSTEM OŚWIATY – TEKST JEDNOLITY

31 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r., pod pozycją 1327 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Ustawa ta reguluje kwestie prawne związane z systemem oświaty. Od 1 września 2017 roku większą cześć tej materii prawnej zawartej wcześniej w tej ustawie normuje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe oraz od 1 stycznia 2018 roku m.in. w kwestii finansowania szkół normuje ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

ORDYNACJA PODATKOWA – TEKST JEDNOLITY

31 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r., pod pozycją 1325 ogłoszony został jednolity tekst ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Ustawa normuje:

 • zobowiązania podatkowe; informacje podatkowe;
 • postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające; tajemnicę skarbową.

PRAWO BUDOWLANE – TEKST JEDNOLITY

3 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 1333 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ustawa ta normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

KARTA DUŻEJ RODZINY – TEKST JEDNOLITY

6 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 1348 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy. Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w niniejszej ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych.

EPIDEMIA COVID-19

8 sierpnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1356).

Rozporządzenie wprowadza obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 w 19 powiatach. Najpoważniejsze restrykcje obowiązują w 9 powiatach tzw. czerwonych, do których należą powiat: ostrzeszowski, nowosądecki, Nowy Sącz, wieluński, pszczyński, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik i powiat wodzisławski. Nieco łagodniejsze restrykcjie rozporządzenie wprowadza w tzw. żółtych powiatach, do których należą powiat: wieruszowski, Jastrzębie Zdrój, jarosławski, Żory, kępiński, przemyski, cieszyński, pińczowski, oświęcimski i Przemyśl. W 9 powiatach oznaczonych kolorem czerwonym obowiązywać będą następujące ograniczenia:

 • obowiązek noszenia maseczek w każdym miejscu,
 • ograniczenie liczby osób w komunikacji zbiorowej, do 50 proc. miejsc siedzących,
 • zakaz korzystania z basenów,
 • wesela do 50 osób.

Spis treści

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa