Prawo budowlane

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 3 / 2022

29 kwietnia 2022 r. do Marszałka Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD196).

Podstawowym założeniem i celem projektowanej ustawy jest umożliwienie obywatelom – inwestorom prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentowanie przebiegu robót budowlanych w postaci elektronicznej. Ponadto projekt ustawy wprowadza możliwość prowadzenia, w postaci elektronicznej, książki obiektu budowlanego. Dodatkowo w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wprowadza przepisy regulujące działanie portalu e-Budownictwo. Projektowana ustawa przewiduje także dostosowanie prowadzonych na gruncie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane centralnych rejestrów osób, posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, do wymogów współczesnych systemów teleinformatycznych.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa