Modernizacja szpitalnictwa

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 4/2022

5 lipca 2022 r. odbyło się specjalne posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej KWRiST, na którym – z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia – dyskutowano na temat ewentualnych zmian w rządowym projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa (UD321).

Projekt jest elementem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z terminem wejścia w życie w III kwartale 2022 r. Projektowana ustawa zakłada utworzenie systemu nadzoru nad procesami naprawczo-rozwojowymi podmiotów szpitalnych, przez powołanie instytucji – Agencji Rozwoju Szpitali, zwanej dalej „ARS”, która będzie odpowiedzialna za inicjowanie, wspieranie i monitorowanie tych procesów oraz zapewnienie rozwoju sektora szpitalnictwa. Projekt otrzymał negatywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (31 maja 2022 r.). Przyczyną negatywnej oceny projektu był m.in. zarzut, że projekt przywraca ręczne sterowanie i centralne zarządzanie szpitalami, a powoływana Agencja Rozwoju Szpitali jest niepotrzebnym tworem, na który zostaną przeznaczone ogromne środki (1,3 mld zł w ciągu 10 lat). Strona samorządowa KWRiST zwracała także uwagę, że projekt różnie traktuje szpitale w zależności od tego, kto jest podmiotem założycielskim (samorząd czy np. ministerstwo). Wskazywała także, że restrukturyzacja prowadzona przez agencję i jej doradców będzie oznaczała wyzucie JST z wpływu np. na to, co się dzieje z majątkiem szpitala (który może zostać np. sprzedany).
Jak wskazał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, zielone światło dla rozmów dał Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, a mają one przybrać formę autopoprawki do projektu, która zostanie wniesiona do Sejmu razem z projektem ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Jednocześnie wiceminister Miłkowski nie był w stanie sprecyzować, jaki zakres zmian rząd byłby w stanie zaakceptować (czy mają to być zmiany zasadnicze, czy tylko kosmetyczne poprawki). Ustalono ponadto, że prace nad propozycjami takich zmian będą się toczyć tak, aby ewentualna autopoprawka była gotowa do wniesienia do Sejmu razem z projektem głównym.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa