Za co mandat od gminnego strażnika

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 6/2022

25 listopada 2022 r. do uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1350) podyktowana jest zmianami w niżej wymienionych aktach prawnych:

  • ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń,
  • ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  • ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa