MAKSYMALNE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2018 R. WYNOSZĄ:

OD GRUNTÓW:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodny 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych - 0,48 zł od 1 m2 powierzchni,

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:

 • mieszkalnych – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

W 2018 r. roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

 • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 819,59 zł,
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1367,26 zł,
 • powyżej 9 ton – 1640,70 zł, od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 • mniejszej niż 22 miejsca – 1937,37 zł,
 • równej lub wyższej niż 22 miejsca – 2449,37 zł.


WYNAGRODZENIA 

 • Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2018 r. wynosi 2100,00 zł.
 • Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r. wynosi 133 290,00 zł.


UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla:

 • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
 • twórców i artystów, osób wykonujących wolny zawód w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w szczególności: lekarzy wszystkich specjalności, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarki, prawników, ekonomistów, inżynierów, architektów, techników budowlanych, geodetów, rzeczników patentowych, tłumaczy oraz księgowych,
 • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 4443,00 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego),
 • wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla wyżej wymienionych osób nie może przekraczać miesięcznie kwoty 11107,50 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Najniższa składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób wynosi:

 • 19,52% podstawy na ubezpieczenie emerytalne, tj. 520,36 zł,
 • 8,0% podstawy na ubezpieczenie rentowe, tj. 213,26 zł,
 • 2,45% podstawy na ubezpieczenie chorobowe, tj. 65,31 zł,
 • od 0,40% do 3,60% podstawy na ubezpieczenie wypadkowe.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa od kwoty: 319,94 zł (9,0% podstawy). Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wyżej wymienionej grupy osób stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3554,93 zł – tj. 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Płatnicy zobowiązani do opłacania składek na Fundusz Pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 oraz Nr 273, poz. 2703) opłacają składkę w wysokości 2,45%, czyli do 31 grudnia 2017 r. 65,31 zł.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa