REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rad Ministrów z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 7 października 2019 r., poz. 1898).

Czytaj więcej: REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZABYTKI

19 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. z 4 października 2019 r., poz. 1886).

Czytaj więcej: ZABYTKI

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

23 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającerozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 8 października 2019 r., poz. 1903).

Czytaj więcej: WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI

W Dzienniku Ustaw z 22 sierpnia 2019 r., pod poz. 1587 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Czytaj więcej: WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI

CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

W Dzienniku Ustaw z 11 lipca 2019 r., pod poz. 1288 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Rozporządzenie weszło w życie 11 lipca 2019 r.

Czytaj więcej: CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

ODPADY

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 819).

Czytaj więcej: ODPADY

WARSTWA ELEKTRONICZNA DOWODU OSOBISTEGO

4 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r. poz. 400).

Czytaj więcej: WARSTWA ELEKTRONICZNA DOWODU OSOBISTEGO

ZWROT AKCYZY ROLNIKOM – DOTACJE DLA GMIN

1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz.U. z 2019 r. poz. 398).

Czytaj więcej: ZWROT AKCYZY ROLNIKOM – DOTACJE DLA GMIN

KARTA DUŻEJ RODZINY

1 marca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej karty oraz wydaniem jej duplikatu (Dz.U. z 2019 r. poz. 213).

Czytaj więcej: KARTA DUŻEJ RODZINY

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

W Dzienniku Ustaw z 28 lutego 2019 r., pod poz. 393 opublikowany został tekst jednolity rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Czytaj więcej: EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

KURSY REEDUKACYJNE DLA KIEROWCÓW

W Dzienniku Ustaw z 24 stycznia 2019 r., pod pozycją 140 opublikowany został tekst jednolity rozporządzenia ministra zdrowia z 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

Czytaj więcej: KURSY REEDUKACYJNE DLA KIEROWCÓW

BADANIA LEKARSKIE KANDYDATÓW DO SZKÓŁ

W Dzienniku Ustaw z 24 stycznia 2019 r., pod pozycją 141 opublikowany został tekst jednolity rozporządzenia ministra zdrowia z 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.

Czytaj więcej: BADANIA LEKARSKIE KANDYDATÓW DO SZKÓŁ

NAUCZYCIELE

24 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 23 stycznia 2019 r., poz. 136).

Czytaj więcej: NAUCZYCIELE

Minimalna przepustowość Internetu dla gmin

12 grudnia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 18 października 2018 r.w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu (Dz.U. z 2018 r. poz. 2078).

Czytaj więcej: Minimalna przepustowość Internetu dla gmin

Zasady zbywania gruntów pod wodami śródlądowymi

23 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 19 października 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 2119).

Czytaj więcej: Zasady zbywania gruntów pod wodami śródlądowymi

Część rekompensująca subwencji ogólnej za 2017 r.

21 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 16 listopada 2018 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2017 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2166).

Czytaj więcej: Część rekompensująca subwencji ogólnej za 2017 r.

Prawo łowieckie

1 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (Dz.U. z 2018 r. poz. 2085).

Czytaj więcej: Prawo łowieckie

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane odrębnie

30 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2056).

Czytaj więcej: Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane odrębnie

Ewidencja przychodów i kosztów stowarzyszeń JST

28 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2050).

Czytaj więcej: Ewidencja przychodów i kosztów stowarzyszeń JST

DROGI KRAJOWE

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie ministra infrastruktury z 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz.U. z 28 września 2018 r., poz. 1846).

Czytaj więcej: DROGI KRAJOWE

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

1 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy, rodziny i polityki społecznej w27 września 2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 28 września 2018 r., poz. 1859).

Czytaj więcej: SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

25 września 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 12 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r. (Dz.U. z 24 września 2018 r., poz. 1810).

Czytaj więcej: POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

21 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 20 września 2018 r., poz. 1804).

Czytaj więcej: EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

DOTACJE NA DROGI LOKALNE

10 sierpnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 9 sierpnia 2018 r. poz. 1534).

Czytaj więcej: DOTACJE NA DROGI LOKALNE

LIKWIDACJA GMINY OSTROWICE

9 sierpnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia gminy Ostrowice oraz ustalenia granic gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r., poz. 1527).

Czytaj więcej: LIKWIDACJA GMINY OSTROWICE

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa