MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W 2023 R.

1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. z dnia 15 września 2019 r., poz. 1952).

Czytaj więcej: MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W 2023 R.

EWIDENCJA KIERUJĄCYCH POJAZDAMI

17 września 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z dnia 15 września 2022 r., poz. 1951).

Czytaj więcej: EWIDENCJA KIERUJĄCYCH POJAZDAMI

WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI

15 września 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2022 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. z dnia 14 września 2022 r., poz. 1942).

Czytaj więcej: WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI

INSYGNIA KIEROWNIKA USC – TEKST JEDNOLITY

27 kwietnia 2022 r. ogłoszone zostało obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2022 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2022 r., w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 912).

Czytaj więcej: INSYGNIA KIEROWNIKA USC – TEKST JEDNOLITY

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

1 października 2021 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 8 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzaniapracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1723).

Czytaj więcej: WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

EPIDEMIA COVID-19

8 sierpnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1356).

Czytaj więcej: EPIDEMIA COVID-19

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

30 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 968).

Czytaj więcej: EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW

4 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z dnia 25 lutego 2020 r., poz. 296).

Czytaj więcej: MAGAZYNOWANIE ODPADÓW

PEŁNOMOCNIK DS. LOKALNYCH INICJATYW SPOŁECZNYCH

17 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 76).

Czytaj więcej: PEŁNOMOCNIK DS. LOKALNYCH INICJATYW SPOŁECZNYCH

KATALOG ODPADÓW

6 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).

Czytaj więcej: KATALOG ODPADÓW

EMERYTURY I RENTY

W Monitorze Polskim z 21 listopada 2019 r. pod pozycją 1128 opublikowany został komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 listopada 2019 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2019 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent.

Czytaj więcej: EMERYTURY I RENTY

RENTA SOCJALNA

W Monitorze Polskim z 21 listopada 2019 r. opublikowany został komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 listopada 2019 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2019 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej.

Czytaj więcej: RENTA SOCJALNA

UBEZPIECZENIE EMERYTALNE

W Monitorze Polskim z 21 listopada 2019 r. pod pozycją 1129 opublikowany został komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 listopada 2019 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2019 r.

Czytaj więcej: UBEZPIECZENIE EMERYTALNE

OCHRONA ŚRODOWISKA

W Dzienniku Ustaw z 21 listopada 2019 r. pod pozycją 2286 opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Czytaj więcej: OCHRONA ŚRODOWISKA

REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

W Dzienniku Ustaw z 22 listopada 2019 r. pod pozycją 2298 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2018.

Czytaj więcej: REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

W Dzienniku Ustaw z 22 listopada 2019 r., pod pozycją 2300 opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 8 listopada 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.

Czytaj więcej: KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE

W Dzienniku Ustaw z 26 listopada 2019 r. pod pozycją 2310 opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Czytaj więcej: ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE

REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rad Ministrów z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 7 października 2019 r., poz. 1898).

Czytaj więcej: REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZABYTKI

19 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. z 4 października 2019 r., poz. 1886).

Czytaj więcej: ZABYTKI

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

23 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającerozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 8 października 2019 r., poz. 1903).

Czytaj więcej: WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI

W Dzienniku Ustaw z 22 sierpnia 2019 r., pod poz. 1587 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Czytaj więcej: WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI

CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

W Dzienniku Ustaw z 11 lipca 2019 r., pod poz. 1288 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Rozporządzenie weszło w życie 11 lipca 2019 r.

Czytaj więcej: CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

ODPADY

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 819).

Czytaj więcej: ODPADY

WARSTWA ELEKTRONICZNA DOWODU OSOBISTEGO

4 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r. poz. 400).

Czytaj więcej: WARSTWA ELEKTRONICZNA DOWODU OSOBISTEGO

ZWROT AKCYZY ROLNIKOM – DOTACJE DLA GMIN

1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz.U. z 2019 r. poz. 398).

Czytaj więcej: ZWROT AKCYZY ROLNIKOM – DOTACJE DLA GMIN

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa