REKOMPENSATA DLA GMIN

Od 23 listopada 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 listopada 2017 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2016 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2156)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840, z późn. zm.) i ustala wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2016, które w roku podatkowym 2016 nie uzyskały dochodów na skutek zwolnienia przedsiębiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, z podatku od nieruchomości. Wykaz stanowi załącznik do rozporządzenia.

CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW

Od 13 listopada 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2090)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 80b ust. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) i określa szczegółowy katalog gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6 lit. e i f, pkt 7 lit. a oraz pkt 8-18 i 20 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 80ba ust. 1 ustawy, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący centralną ewidencję pojazdów.

FINANSOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Od 2 listopada 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 października 2017 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2028)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 13a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) i określa sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz świadczeń o których mowa w art. 12 pkt 2-6 i 9-12, art. 12a, art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz art. 42j ustawy.

EWIDENCJA PRODUCENTÓW

Od 8 września 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1711)

Czytaj więcej: EWIDENCJA PRODUCENTÓW

POMOC DLA UCZNIÓW

Od 19 sierpnia 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 18 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1554)

Czytaj więcej: POMOC DLA UCZNIÓW

POMOC DLA GMIN DOTKNIĘTYCH ŻYWIOŁEM

Od 18 sierpnia 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1547)

Czytaj więcej: POMOC DLA GMIN DOTKNIĘTYCH ŻYWIOŁEM

WYBORCY PRZEBYWAJĄCY ZA GRANICĄ

Od 27 czerwca 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 20 maja 2017 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą (Dz.U. z 2017 r. poz. 1130).

Czytaj więcej: WYBORCY PRZEBYWAJĄCY ZA GRANICĄ

WYNAGRODZENIE DLA MEDIATORA

Od 6 czerwca 2017 r. obowiązują:

  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1088),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 czerwca 2017 r.w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1087).

Czytaj więcej: WYNAGRODZENIE DLA MEDIATORA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Od 22 marca 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610)

Czytaj więcej: REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

ZWROT DOCHODÓW DLA GMIN

Od 17 marca 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 marca 2017 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 559)

Czytaj więcej: ZWROT DOCHODÓW DLA GMIN

1% PODATKU DLA ORGANIZACJI

Od 15 marca 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 539)

Czytaj więcej: 1% PODATKU DLA ORGANIZACJI

PODRĘCZNIKI SZKOLNE

Od 7 marca 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2017 r. poz. 481)

Czytaj więcej: PODRĘCZNIKI SZKOLNE

ZWALCZANIE WŚCIEKLIZNY

Od 13 stycznia 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (Dz.U. z 2017 r. poz. 69)

Czytaj więcej: ZWALCZANIE WŚCIEKLIZNY

POMOC REGIONALNA

Od 3 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1944)

Czytaj więcej: POMOC REGIONALNA

OPŁACANIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU

Od 2 listopada 2016 r. obowiązują:

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu
  • (Dz.U. z 2016 r. poz. 1715),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1714).

Czytaj więcej: OPŁACANIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU

TYTUŁY EGZEKUCYJNE

Od 29 października 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6 października 2016 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności elektronicznym tytułom egzekucyjnym oraz sposobu przechowywania i posługiwania się elektronicznymi tytułami wykonawczymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1739)

Czytaj więcej: TYTUŁY EGZEKUCYJNE

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Od 18 października 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1601)

Czytaj więcej: ODPADY NIEBEZPIECZNE

OPŁATY ZA LOKALE WOJSKOWE

Od 13 października 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 21 września 2016 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1568)

Czytaj więcej: OPŁATY ZA LOKALE WOJSKOWE

WYRÓWNANIE SUBWENCJI DLA GMIN

Od 13 października 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju z 16 września 2016 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2015 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1562)

Czytaj więcej: WYRÓWNANIE SUBWENCJI DLA GMIN

E-USŁUGI W ADMINISTRACJI

Od 7 października 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1633)

Czytaj więcej: E-USŁUGI W ADMINISTRACJI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa