Część rekompensująca subwencji ogólnej za 2017 r.

21 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 16 listopada 2018 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2017 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2166).

Czytaj więcej: Część rekompensująca subwencji ogólnej za 2017 r.

Prawo łowieckie

1 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (Dz.U. z 2018 r. poz. 2085).

Czytaj więcej: Prawo łowieckie

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane odrębnie

30 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2056).

Czytaj więcej: Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane odrębnie

Ewidencja przychodów i kosztów stowarzyszeń JST

28 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2050).

Czytaj więcej: Ewidencja przychodów i kosztów stowarzyszeń JST

DROGI KRAJOWE

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie ministra infrastruktury z 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz.U. z 28 września 2018 r., poz. 1846).

Czytaj więcej: DROGI KRAJOWE

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

1 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy, rodziny i polityki społecznej w27 września 2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 28 września 2018 r., poz. 1859).

Czytaj więcej: SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

25 września 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 12 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r. (Dz.U. z 24 września 2018 r., poz. 1810).

Czytaj więcej: POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

21 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 20 września 2018 r., poz. 1804).

Czytaj więcej: EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

DOTACJE NA DROGI LOKALNE

10 sierpnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 9 sierpnia 2018 r. poz. 1534).

Czytaj więcej: DOTACJE NA DROGI LOKALNE

LIKWIDACJA GMINY OSTROWICE

9 sierpnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia gminy Ostrowice oraz ustalenia granic gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r., poz. 1527).

Czytaj więcej: LIKWIDACJA GMINY OSTROWICE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

4 sierpnia 2018 r. weszły w życie zmiany trzech rozporządzeń Ministra Finansów, upraszczające plany finansowe i sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

WYNAGRODZENIA NIEKTÓRYCH PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH OBNIŻONE

19 maja 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936). 

Czytaj więcej: WYNAGRODZENIA NIEKTÓRYCH PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH OBNIŻONE

MIESZKANIA CHRONIONE

1 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. z 2018 r. poz. 822).

Czytaj więcej: MIESZKANIA CHRONIONE

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW JST

15 lutego 2018 r. do konsultacji międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Czytaj więcej: WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW JST

RATOWNICY WODNI

16 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 8 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych, zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 118).

Zgodnie z nowelizacją, w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli będzie musiało być minimum dwóch ratowników wodnych.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

13 stycznia 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra finansów i rozwoju z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 109).

Rozporządzenie określa m.in. rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań: z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych.

STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI WODNE

1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2502).

Rozporządzenie, jako akt wykonawczy do Prawa wodnego jest instrumentem wspomagającym, służącym wdrożeniu zasady zwrotu kosztów usług wodnych. Ponadto będzie wpływać na ochronę wód pod względem ilościowym i jakościowym przez motywację do ograniczania ilości poboru wód, w szczególności wód podziemnych oraz ograniczenia ilości wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi, a w konsekwencji ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych w ściekach do wód lub do ziemi.

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1621).

Nawet o 600 zł brutto wzrosły stawki minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych. To pierwsza taka podwyżka od prawie dziewięciu lat. Ustawodawca postanowił jednocześnie zlikwidować dyskryminujący podział stawek minimalnego wynagrodzenia dla pracujących w urzędach i zatrudnionych w pozostałych jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

REKOMPENSATA DLA GMIN

Od 23 listopada 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 listopada 2017 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2016 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2156)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840, z późn. zm.) i ustala wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2016, które w roku podatkowym 2016 nie uzyskały dochodów na skutek zwolnienia przedsiębiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, z podatku od nieruchomości. Wykaz stanowi załącznik do rozporządzenia.

CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW

Od 13 listopada 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2090)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 80b ust. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) i określa szczegółowy katalog gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6 lit. e i f, pkt 7 lit. a oraz pkt 8-18 i 20 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 80ba ust. 1 ustawy, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący centralną ewidencję pojazdów.

FINANSOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Od 2 listopada 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 października 2017 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2028)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 13a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) i określa sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz świadczeń o których mowa w art. 12 pkt 2-6 i 9-12, art. 12a, art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz art. 42j ustawy.

EWIDENCJA PRODUCENTÓW

Od 8 września 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1711)

Czytaj więcej: EWIDENCJA PRODUCENTÓW

POMOC DLA UCZNIÓW

Od 19 sierpnia 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 18 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1554)

Czytaj więcej: POMOC DLA UCZNIÓW

POMOC DLA GMIN DOTKNIĘTYCH ŻYWIOŁEM

Od 18 sierpnia 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1547)

Czytaj więcej: POMOC DLA GMIN DOTKNIĘTYCH ŻYWIOŁEM

WYBORCY PRZEBYWAJĄCY ZA GRANICĄ

Od 27 czerwca 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 20 maja 2017 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą (Dz.U. z 2017 r. poz. 1130).

Czytaj więcej: WYBORCY PRZEBYWAJĄCY ZA GRANICĄ

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa