Podstawowa opieka zdrowotna

AKTUALNOŚCI / SAS 5 / 2017

24 sierpnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, który przewiduje poprawę organizacji i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a w szczególności lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.

Według założeń projektu docelowo lekarzem POZ będzie lekarz:

  • mający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej;
  • odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej;
  • posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej;
  • posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii.

Pielęgniarką POZ ma być docelowo pielęgniarka, która:

  • posiada tytuł specjalisty lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;
  • ukończyła lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;
  • ma tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Położną POZ będzie docelowo osoba, która będzie posiadać tytuł specjalisty lub odbywać szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub ukończyć kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo posiadać tytuł zawodowego magistra położnictwa.
Projekt zakłada, że każdy pacjent będzie objęty opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, w skład którego wejdą: lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ.
Pracę zespołu POZ koordynować będzie lekarz POZ, który ma planować i realizować opiekę lekarską nad świadczeniobiorcą. Pielęgniarka POZ ma planować i realizować opiekę pielęgniarską nad świadczeniobiorcą i jego rodziną, jeśli chodzi o promocję zdrowia i profilaktykę chorób, świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne. Położna POZ natomiast ma realizować w analogicznym zakresie pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa