Pieniądze dla szkół

AKTUALNOŚCI / SAS 5 / 2017

12 września 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zgodnie z projektem dotacja z budżetu państwa dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań dotyczących wychowania przedszkolnego, naliczana będzie według organu prowadzącego i organu rejestrującego, nie zaś według położenia placówki przedszkolnej.

Z kolei dotacja podręcznikowa będzie naliczana i przekazywana do wysokości maksymalnych kwot na ucznia danej klasy, zróżnicowanych w zależności od etapu edukacyjnego. Przyjęto, że szkoła będzie miała do wykorzystania łączną kwotę dotacji i dyrektor szkoły zdecyduje o podziale pieniędzy na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla danej klasy.
Jedną z najważniejszych projektowanych zmian w zakresie dotowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek ma być odejście od pojęcia rodzaju szkoły przy wyliczaniu dotacji dla szkół. Przyjęto natomiast tzw. wskaźnik zwiększający.
Zmiany dotyczą także awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Przede wszystkim powiązano ścieżkę awansu zawodowego z oceną pracy nauczycieli. Wprowadzono także obligatoryjne terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniu ze ścieżką awansu zawodowego. Ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana obligatoryjnie po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, jeżeli nauczyciel (w zależności od posiadanego stopnia) nie rozpocznie stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu.
Zmiany dotyczą również czasu pracy nauczycieli. Określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz ujednolicono pensum (w wymiarze 20 godzin tygodniowo) dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Przyjęto również, że z systemu oświaty usunięte zostanie stanowisko asystenta nauczyciela.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa