E-USŁUGI W ADMINISTRACJI

Od 7 października 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1633)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 2 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) i określa zasady i warunki potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej („ePUAP”), w tym:
1)    okres ważności profilu zaufanego ePUAP;
2)    zawartość profilu zaufanego ePUAP;
3)    przypadki, w których nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP;
4)    przypadki, w których profil zaufany ePUAP traci ważność;
5)    warunki składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP oraz autoryzacji przy nieodpłatnym wykorzystaniu środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy;
6)    warunki przechowywania oraz archiwizowania dokumentów i danych związanych z potwierdzeniem, przedłużaniem ważności albo unieważnianiem profilu zaufanego ePUAP;
7)    wzory wniosków o potwierdzenie, przedłużenie ważności i unieważnienie profilu zaufanego ePUAP;
8)    warunki, które powinien spełniać punkt potwierdzający, o którym mowa w art. 20c ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
9)    warunki organizacyjne i techniczne dla potwierdzania profilu zaufanego ePUAP oraz autoryzacji przy nieodpłatnym wykorzystaniu środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy;
10)  sposób potwierdzania spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa