ZWROT DOCHODÓW DLA GMIN

Od 17 marca 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 marca 2017 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 559)

Rozporządzenie wydano ma podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, 1579 i 1923) i określa szczegółowe zasady i tryb zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów:

  • pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior,
  • zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 217 ustawy z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.),
  • będących własnością Skarbu Państwa.
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa