Zasady zbywania gruntów pod wodami śródlądowymi

23 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 19 października 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 2119).

Rozporządzenie określa sposób:

  • przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, zwanych dalej „gruntami”;
  • określania wysokości wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu;
  • terminy ogłaszania przetargu oraz treść ogłoszenia o przetargu;
  • powoływania i działania komisji przetargowej;
  • sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego przetargu;
  • postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu.
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa