KARTA DUŻEJ RODZINY

1 marca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej karty oraz wydaniem jej duplikatu (Dz.U. z 2019 r. poz. 213).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia opłata za wydanie duplikatu KDR wynosi 9,56 zł. Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznawaniem karty wynosi 13,89 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie, chyba że karta przyznawana jest wyłącznie rodzicom – w takim przypadku koszt ten wynosi 5,45 zł za jedną rodzinę wielodzietną. W przypadku gdy po przyznaniu kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej karty, lub w przypadku przyznania nowej karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem karty, lub w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania karty, koszt realizacji ustawy przez gminę wynosi 2,79 zł za przyznanie karty.

Koszt realizacji ustawy przez gminę za:

  • wydanie duplikatu karty,
  • udostępnienie karty elektronicznej – w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna,
  • wydanie karty tradycyjnej – w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna

– wynosi 1,40 zł.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa