CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

W Dzienniku Ustaw z 11 lipca 2019 r., pod poz. 1288 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Rozporządzenie weszło w życie 11 lipca 2019 r.

Przepisy rozporządzenia określają:

  • wysokość opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu CEPiK;
  • tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania;
  • wzór miesięcznego sprawozdania zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek funduszu.
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa