WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

23 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającerozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 8 października 2019 r., poz. 1903).

Nowelizacja zmienia zasady przekazywania przez regionalne izby obrachunkowe dokumentów związanych z wieloletnimi prognozami finansowymi (WPF) jednostek samorządu terytorialnego. Projekty WPF przekazuje się za pomocą aplikacji w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Natomiast uchwały w sprawie WPF regionalne izby obrachunkowe przekazują w terminie 5 dni roboczych liczonych od wydania rozstrzygnięć nadzorczych w ich sprawie (wraz z tymi rozstrzygnięciami). Jeżeli z powodu awarii przekazanie ww. dokumentów jest niemożliwe w terminach ustawowych, ich przekazanie powinno nastąpić pierwszego dnia roboczego po usunięciu awarii.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa