PEŁNOMOCNIK DS. LOKALNYCH INICJATYW SPOŁECZNYCH

17 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 76).

Rozporządzenie powołuje Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Do zadań Pełnomocnika należy:

  • monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu popularyzacji i ułatwienia realizacji lokalnych inicjatyw społecznych;
  • współpraca z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wpływających na wzrost powszechności
  • i rozwój lokalnych inicjatyw społecznych;
  • inicjowanie oraz podejmowanie działań mających na celu popularyzację i promocję podejmowania lokalnych inicjatyw społecznych w administracji publicznej;
  • opiniowanie projektów dokumentów programowych w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych działań organów administracji rządowej w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw społecznych;
  • prowadzenie dialogu między administracją rządową a partnerami społeczno-gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych;
  • podejmowanie i realizacja lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji wspólnot
  • i społeczności lokalnych.
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa