Uwagi ZPP dot. wytycznych związanych z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do pisma z dnia 28 lipca 2020 r., sygn. DPR-II.720.62.2020 rozesłanego w szczególności do wszystkich powiatów w Polsce, zwracamy uwagę na zasadność odmiennego zinterpretowania przepisu §3 ust. 3 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662), niż zostało to zawarte w Pana piśmie. Czytaj więcej ...

Fundusz Inwestycji Samorządowych - wyliczone kwoty dla gmin i powiatów

Ministerstwo rozwoju uruchomiło przeglądarkę na której można sprawdzić wyliczone kwoty jakie mogą otrzymać gminy i powiaty w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. ZGWRP jako pierwsza organizacja apelowała o utworzenie dla wszsytkich gmin "Gminnego Bonu Inwestycyjnego". Dziękujemy wszytkim gminom za poparcie naszej inicjatywy.

Czytaj więcej: Fundusz Inwestycji Samorządowych - wyliczone kwoty dla gmin i powiatów

Ośrodki sportu i rekreacji

Ośrodki sportu i rekreacji (OSiR-y) najczęściej skrupulatnie i na bieżąco dbają o stan techniczny infrastruktury, choć zdarzają się tu pojedyncze nieprawidłowości. Program stworzony przez Ministra Sportu i Turystyki stwarza odpowiednie ramy dla upowszechniania rekreacji społeczeństwa, ale mogą one być jeszcze lepsze. Czytaj więcej ...

O bezpieczeństwie na placach zabaw

Nadzór nad bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Na placach zabaw i innych obiektach małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej łatwo o wypadek - nadzór nad ich stanem technicznym i sanitarnym jest niewystarczający. Podobnie kuleje nadzór nad dopiero planowanymi i urządzanymi obiektami tego typu. Czytaj więcej ...

Strefy niespecjalnie ekonomiczne

Specjalne strefy ekonomiczne nie były należycie wykorzystywane, nie osiągały celów założonych przez rząd, a pomoc publiczna nie trafiała do przedsiębiorców działających w preferowanych gałęziach gospodarki w danym regionie. Zmiana prawa w 2018 r. pozwala mieć nadzieję na likwidację części stwierdzonych nieprawidłowości. Czytaj więcej ...

Ogłaszamy nabór do programu dotacyjnego „Kultura w sieci”!

Program dotacyjny „Kultura w sieci” to 15 mln zł na działania związane z prezentacją wydarzeń kulturalnych i udostępnianiem zasobów kulturalnych on-line. Czytaj więcej ...

Ukazały się rozporządzenia, m.in. ws. terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

7 kwietnia 2020r., w Dzienniku Ustaw ukazały się: rozporządzenie ws. określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz nowela rozporządzenia ws. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Czytaj więcej: Ukazały się rozporządzenia, m.in. ws. terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

Nabór wniosków do programu LIFE w 2020 r. otwarty!

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów w ramach programu LIFE na rok 2020. W związku koronawirusem przewidziano wydłużenie terminów. Czytaj więcej ...

Nowe terminy sprawozdań finansowych dla samorządów. Instrukcja dla skarbników

W ubiegłym tygodniu (31.03.202 ) resort finansów wydał dwa rozporządzenia, które zmieniły terminy sprawozdawczości. Za RIO w Opolu publikujemy nowy harmonogram na najbliższe miesiące. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z dnia 31 marca 2020 r., poz. 570) zmienione zostały niektóre terminy przekazywania sprawozdań.

Czytaj więcej: Nowe terminy sprawozdań finansowych dla samorządów. Instrukcja dla skarbników

Opinia ZGW RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego pozytywnie opiniuje projekt w treści zawartej w druku senackim nr 79. Zarząd zwraca przy tym uwagę, iż znając w przeszłości skutki postępowań prokuratorskich w zakresie zastosowania przez nich środków zapobiegawczych w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, wielokrotnie postulował o zmianę prawa w tym zakresie i przekazanie tych decyzji wyłącznie sądom powszechnym. W załączeniu treść opinii. Czytaj więcej ...

Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie stanu epidemii CoViD-19

Zarząd ZMP postuluje m.in. uzupełnienie ustawy o finansach publicznych o przepis przejściowy, umożliwiający or­ga­nowi wy­konawczemu JST dokonywanie niezbędnych zmian w budżecie JST. Czytaj więcej ...

NIK o ochronie danych osobowych w szpitalach

Zmiana w podejściu do ochrony danych osobowych i prywatności pacjentów w szpitalach jest nie tylko konieczna, ale i pilna. Jak wykazała bowiem kontrola NIK rutyna i utarte schematy działania gubią personel szpitali, zobowiązany do dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych pacjentów. Tylko pojedyncze ze skontrolowanych szpitali wprowadziły rozwiązania, które stwarzały warunki do odpowiedniego przechowywania papierowej dokumentacji medycznej oraz gwarantowały prawo pacjentów do prywatności w trakcie rejestracji lub na salach szpitalnych. W pozostałych placówkach nie zapewniono skutecznej ochrony danych osobowych i medycznych przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym. Czytaj więcej ...

NIK o pomocy państwa osobom z zaburzeniami psychicznymi realizowanej w formie środowiskowych domów samopomocy

Osoby z zaburzeniami psychicznymi nie zawsze mogły liczyć na skuteczną pomoc państwa w formie środowiskowych domów samopomocy. W okresie 2016-2018 wzrosła w Polsce liczba takich ośrodków oraz liczba oferowanych przez nie miejsc, a także nakłady finansowe z budżetu państwa na ten rodzaj wsparcia. Jednak na koniec 2018 r. prawie 8,5% powiatów w skali kraju stanowiło jeszcze tzw. „białe plamy”, czyli nie funkcjonowała w nich żadna tego typu placówka, a niemal 20% wszystkich ośrodków wsparcia nie spełniało wymaganych standardów. W ocenie NIK potrzebne są zmiany w przepisach oraz lepsze rozeznawanie potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi przez wojewodów i organy gmin. Czytaj więcej ...

Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych pod lupą NIK

Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do wójtów, starostów i marszałków województw o wzmocnienie kontroli nad udzielaniem upoważnień do podejmowania decyzji administracyjnych i innych czynności. Stosowanie upoważnień jest bowiem w urzędach powszechną praktyką, tymczasem gdy przekaże je niewłaściwa osoba, zostaną one udzielone zbyt późno albo w niepełnym zakresie, to może to być podstawa do unieważnienia podjętych decyzji. Czytaj więcej ... 

Zespół roboczy złożony z przedstawicieli MZ, NFZ i ZPP będzie pracował nad poprawą ochrony zdrowia

27 marca br. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia z inicjatywy Związku Powiatów Polskich odbyło się spotkanie delegacji Związku Powiatów Polskich z przedstawicielami resortu zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Andrzej Płonka, prezes Zarządu ZPP, starosta bielski; Jan Grabkowski, wiceprezes Zarządu ZPP, starosta poznański; Andrzej Nowicki, członek Zarządu ZPP, starosta piski; Lucyna Sokołowska, członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego; Ludwik Węgrzyn, ekspert ZPP. Obecny był także Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura ZPP oraz Bernadeta Skóbel, radca prawny w Biurze ZPP.

Czytaj więcej: Zespół roboczy złożony z przedstawicieli MZ, NFZ i ZPP będzie pracował nad poprawą ochrony zdrowia

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 rozwija postanowienia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)1, określone w filarze rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Kierując się zaproponowanym przez SOR modelem odpowiedzialnego rozwoju, KSRR identyfikuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy województw, samorządy powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę. Czytaj więcej ...

Umarzanie zaległości podatkowych przez gminy zbyt uznaniowe

Samorządy zbyt uznaniowo umarzają zaległości podatkowe – zauważa NIK. W większości skontrolowanych jednostek postępowania prowadzono niezgodnie z prawem i nierzetelnie. Urzędnicy niewłaściwie gromadzą materiał dowodowy, nie dochowują terminów oraz nie przestrzegają jawności postępowań. Dodatkowo większość do wiadomości publicznej podaje nieprawdziwe kwoty umorzeń dla poszczególnych przedsiębiorców. Czytaj więcej ...

Przez powiaty i gminy pojedziemy lepszymi drogami

NIK o realizacji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Skontrolowane przez NIK samorządy prawidłowo przygotowały oraz zrealizowały inwestycje drogowe finansowane ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016 - 2019. Za fundusze, które przez pierwsze jego trzy lata, wykorzystano prawie w całości, zbudowano i zmodernizowano, w czterech skontrolowanych województwach, blisko 1,5 tys. km dróg. Poprawił się stan techniczny lokalnej sieci drogowej. Czytaj więcej ...

Wspólnie na rzecz czystego powietrza

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest jednym z najpoważniejszych problemów, który dotyka społeczeństwo. Dlatego Najwyższa Izba Kontroli rozpoczyna akcję edukacyjną wśród Polaków. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podpisał porozumienie z Global Compact Network Poland i Krakowskim Alarmem Smogowym – organizacjami wspierającymi ochronę środowiska. Raporty NIK dobitnie pokazują potrzebę jak najszybszych działań mających poprawić stan jakości powietrza.

O negatywnym wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie a przede wszystkim o zapobieganiu zanieczyszczeniom Polacy starają się nie pamiętać. Wciąż używają starych pieców, głównie na niskiej jakości, tani węgiel. Oczywiście, często tak się dzieje z powodów ekonomicznych. NIK wielokrotnie informowała o stanie powietrza w Polsce i działaniach, które mają wpłynąć na jego poprawę. Niestety ustalenia nie są optymistyczne, dlatego Izba włącza się w promowanie  ochrony powietrza.

Czytaj więcej: Wspólnie na rzecz czystego powietrza

Związek Powiatów Polskich

11 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich. Jednym z głównym punktów programu była uroczysta Gala podczas której wyróżnieni zostali starostowie i prezydenci 20-lecia, a więc Ci samorządowcy, którzy od samego początku istnienia powiatów pełnią swoje funkcje. Wyróżniono także tych, którzy w 1998 roku odbierali akty erekcyjne powiatów i obecnie pełnią funkcję starosty.

Czytaj więcej: Związek Powiatów Polskich

Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie planowanych zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

WARSZAWA, 20 WRZEŚNIA 2018 r.

Związek Powiatów Polskich stanowczo protestuje przeciwko przewidzianemu w projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zniesieniu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej. Należy przypomnieć, że w 2011 r. kiedy przyjmowano ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej u podstaw obowiązujących regulacji prawnych leżało stworzenie ekonomicznych bodźców motywujących gminy do skuteczniejszej pracy z rodzinami. Finansowa współodpowiedzialność gminy za skalę zadań z zakresu pieczy zastępczej realizowanych na ich terytorium i wobec mieszkańców pochodzących z danej gminy miała umożliwiać racjonalizację wydatków publicznych na zadania z zakresu pieczy zastępczej – co wprost wskazano w projekcie ustawy. 

Czytaj więcej: Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie planowanych zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i...

Materiał pomocniczy dla gmin w sprawie ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Publikujemy materiał pomocniczy dla gmin w sprawie ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Wód Polskich, opracowaliśmy niewiążące stanowisko wyjaśniające najczęściej pojawiające się wątpliwości organów wykonawczych gmin na tle realizacji obowiązku ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Czytaj więcej ...

Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie sytuacji w służbie zdrowia

WARSZAWA - 3 SIERPNIA 2018 ROKU

Związek Powiatów Polskich z rosnącym niepokojem obserwuje kolejne skrajnie nieodpowiedzialne działania Ministra Zdrowia, które w swojej konsekwencji mogą doprowadzić do dalszego zadłużania się podmiotów leczniczych, w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwienia prowadzenia działalności leczniczej, a w konsekwencji do pogorszenia jakości i dostępności świadczeń dla pacjentów.  Czytaj więcej ...

Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie dookreślenia ustroju terytorialnego państwa w Konstytucji RP

WARSZAWA, 27 CZERWCA 2018 ROKU

Upływ przeszło 20 lat od chwili uchwalenia obowiązującej obecnie Konstytucji skłania do refleksji nad koniecznym zakresem jej zmian – stanowiących z jednej strony odpowiedź na nowe wyzwania stojące przed Polską, zaś z drugiej strony – uwzględnieniem dorobku ustrojowego minionych lat. Z tej przyczyny z bardzo dużą życzliwością przyjęliśmy inicjatywę Prezydenta RP przeprowadzenia ogólnonarodowej dyskusji konstytucyjnej. Czytaj więcej ...

Cała prawda o pożarach

WARSZAWA - 21.06.2018 r.

Informacja prasowa z konferencji zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami i Radę Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych współdziałających ze Związkiem Miast Polskich oraz Związkiem Gmin Wiejskich RP.
Cała prawda o pożarach   Dlaczego płoną magazyny    Informacja prasowa_KIGO_RIPOK
Słownik pojęć   Szarastrefa w gospodarce odpadami

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa