Stanowisko XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wielskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu Terytorialnego

Czytaj więcej ...

Stanowisko XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wielskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie określenia roli gmin wiejskich w rozwoju kraju oraz „Paktu dla obszarów wiejskich”

Czytaj więcej ...

Stanowisko XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wielskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie oświaty

Czytaj więcej ....

Strategiczny dział gospodarki państwowej

W środę, 6 kwietnia br. w Pałacu Prezydenckim, odbyło się V posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju pod tytułem ”Wieś i rolnictwo. Problemy, zagrożenia, szanse”. Spotkanie prowadziła dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, koordynator sekcji "Wieś, rolnictwo" NRR.

Czytaj więcej: Strategiczny dział gospodarki państwowej

Cenntrum Usług Wspólnych w samorządach w Polsce – dotychczasowe doświadczenia i perspektywy rozwoju

więcej ...

Opinie Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej negatywnie opiniuje poselski projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Proponowany projekt godzi w podstawowe interesy wspólnot samorządowych oraz w znaczny sposób ogranicza samodzielność samorządów w decydowaniu o rozwoju gospodarczym gmin z obszarami wiejskimi.

Czytaj więcej ...

NIK o zawieraniu umów zleceń i o dzieło przez organy władzy publicznej

Administracja państwowa powszechnie korzystała – część urzędów także przy realizacji zadań podstawowych – z usług firm i osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Wśród skontrolowanych umów stwierdzono przypadki tzw. „śmieciówek”. NIK wskazała także, że kolejne ograniczenia dot. zatrudniania i płac wymusiły na części instytucji (popularne do zakończenia kontroli) pozyskiwanie pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Efekty były jednak odwrotne od zamierzonych: większe koszty zamiast oszczędności i dodatkowo, wątpliwości co do kwalifikacji zatrudnianych osób.

Czytaj więcej ...

NIK o realizacji zadań publicznych przez spółki komunalne

Samorządy gmin i województw w większości nieefektywnie realizowały zadania publiczne za pośrednictwem tworzonych przez siebie spółek. NIK wskazuje na liczne nieprawidłowości, zarówno na etapie tworzenia spółek, jak i w gospodarowaniu przez nie majątkiem, a także w wykonywaniu przez spółki poszczególnych przedsięwzięć. Zdarza się nawet, że spółki prowadzą działalność gospodarczą poza sferą użyteczności publicznej, z naruszeniem przepisów.

Czytaj więcej ...

Idea inteligentnego miasta

Polskie samorządy coraz chętniej sięgają po fundusze unijne w celu urzeczywistnienia koncepcji Smart Cities. Gdyby stworzyć mapę inteligentnych wdrożeń w Polsce, jestem przekonany, że w każdym województwie moglibyśmy wskazać przynajmniej kilka inicjatyw, które wpisują się w ideę inteligentnego miasta. I nie dotyczy to tylko dużych aglomeracji. Również mniejsze gminy, jak np. Mikołów, Środa Wielkopolska czy Łochów wykorzystują nowe technologie do podnoszenia jakości życia w swoich regionach. Z puli tzw. „inteligentnych projektów” jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku najczęściej wybierały systemy zarządzania ruchem, smart metering i e-usługi. To na te rozwiązania złożono najwięcej wniosków o wsparcie finansowe z Regionalnych Programów Operacyjnych. W kolejnych latach spodziewamy się, że lista priorytetów technologicznych polskich miast ulegnie zmianie.

Czytaj więcej: Idea inteligentnego miasta

Stanowisko ZGW RP w spawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówien publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Związek Gmin Wiejskich RP popiera stanowisko Związku Miast Polskich odnoszące się do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Tym samym ZGW RP, w ślad za ZMP z satysfakcją przyjmuje zamiar wprowadzenia do polskiego porządku prawnego regulacji dotyczących zamówień wewnętrznych. W załączeniu prezentujemy stanowisko Związku z dnia 3 lutego 2016r.

Czytaj więcej ...

Opinia w sprawie projektu ustawy o podniesieniu kwoty wolnej od podatku PIT

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił opinię na temat przedłożonego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, złożonego w Sejmie 29 listopada 2015 r. Celem ustawy jest podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT z 3091 zł do 8000 zł w rozliczeniu rocznym.
Ze względu na negatywne skutki finansowe, jakie spowoduje projektowana zmiana ustawy o podatku PIT dla budżetów samorządowych, Związek wyraził negatywną opinię w sprawie przedłożonego projektu ustawy.

Czytaj więcej ...

Nowa, lepsza, aplikacja EMUiA, czyli każdy adres jest ważny!

Dostęp do aktualnej bazy rejestrów adresowych to kluczowy element skutecznego funkcjonowania państwa oraz jego służb ratowniczych, takich jak straż pożarna czy pogotowie ratunkowe. Od tego, czy ww. jednostki posiadają rzetelne dane adresowe zależy nie tylko bezpieczeństwo naszego mienia, ale także zdrowia, a nawet życia.

Czytaj więcej ...

Uwagi ZGW RP dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Przedstawiamy stanowisko Związku Gmin Wiejskich RP dotyczące założeń do rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uznaje się za spełniony. Stanowisko Związku wynika z debaty, którą w oparciu o wcześniejsze propozycje Ministerstwa Środowiska oraz wymianę poglądów podczas ostatniego Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast przeprowadziliśmy w ramach XVI Kongresu Gmin Wiejskich. W załączeniu pismo skierowane do Janusza Ostapiuka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Pani Małgorzaty Szymborskiej Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska.

Czytaj więcej ...

Krajowa Polityka Miejska przyjęta

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia KPM, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju. To pierwsza polska polityka miejska, która wyznacza pożądane kierunki rozwoju miast, o co od wielu lat zabiegał Związek Miast Polskich.

Długotrwałe starania Związku o nadanie odpowiedniej rangi problematyce rozwoju miast przyniosły wreszcie oczekiwane efekty. Warto przypomnieć ważne wydarzenia, które leżą u podstaw powstania tej regulacji. W 2011 roku zaprezentowano raport OECD (Organisation of Economic Co-operation and Development) na temat krajowej polityki miejskiej w Polsce, który został oparty na publikacji ówczesnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o stanie miast polskich (2010 r.). W roku 2012 nastąpiła zmiana w ustawie o działach administracji rządowej, w wyniku której w dziale rozwój regionalny polityka miejska uzyskała status podobny jak polityka regionalna, a w marcu 2013 r. rząd przyjął założenia krajowej polityki miejskiej, pozytywnie zaopiniowane przez ZMP oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. W marcu 2014 r. nastąpiła zmiana ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w wyniku której w osobnym rozdziale nastąpiło ustawowe uregulowanie sposobu prowadzenia polityki miejskiej na szczeblu rządowym. W lipcu 2015 r. natomiast Sejm uchwalił ustawę o rewitalizacji, która w polskich warunkach jest kluczowym dla rozwoju miast, od wielu lat oczekiwanym aktem prawnym, opracowanym na podstawie projektu przygotowanego przez Związek Miast Polskich i Śląski Związek Gmin i Powiatów, po wszechstronnych konsultacjach z przedstawicielami miast.

Przedłożony obecnie projekt Krajowej Polityki Miejskiej, został opracowany na podstawie wymienionych wyżej założeń, zgodnie z art. 21c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. KPM określa cele i wskazuje priorytety polityki rządu wobec miast, które są zgodne z przeprowadzoną wcześniej - z udziałem ZMP - diagnozą oraz uwzględniają wyniki prowadzonych przez ponad dwa lata szerokich konsultacji.

Miasta są miejscem koncentracji nauki, usług publicznych i biznesu oraz rozwoju gospodarczego. W ostatnich latach polskie miasta rozwijały się dynamicznie, jednak ze względu na różne potencjały i uwarunkowania, rozwój ten był nierównomierny. Jednocześnie miasta często borykają się z wieloma problemami społecznymi, gospodarczymi i przestrzennymi.

Odpowiedzią na te wyzwania ma być Krajowa Polityka Miejska 2023.
Strategicznym celem Krajowej Polityki Miejskiej 2023 jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, a także poprawienie jakości życia mieszkańców.

KPM dotyczy wszystkich miast, niezależnie od ich wielkości czy położenia. Wskazuje na ich wagę i rolę w generowaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy. Rozwojowi miast musi towarzyszyć poprawa jakości życia mieszkańców - funkcjonowanie w przyjaznej, harmonijnej przestrzeni miejskiej z dostępem do wysokiej jakości usług publicznych.

KPM nie zajmuje się wszystkimi elementami rozwoju miast. Koncentruje się na 10 wątkach tematycznych: kształtowaniu przestrzeni, partycypacji publicznej; transporcie i mobilności miejskiej, niskoemisyjności i efektywności energetycznej, rewitalizacji, polityce inwestycyjnej, rozwoju gospodarczym, ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu, demografii i zarządzaniu obszarami miejskimi.

W ramach KPM szczegółowo przedstawiono następujące wyzwania:

  • racjonalne gospodarowanie przestrzenią (w tym zwłaszcza racjonalne jej planowanie i odwrócenie niekorzystnych trendów suburbanizacyjnych, czyli „rozlewania się miast”),
  • dążenie do zrównoważonej mobilności miejskiej, a zwłaszcza preferowanie transportu ekologicznego (zbiorowego, rowerowego, ruchu pieszego),
  • dążenie do zapewniania dostępnych, wysokiej jakości usług publicznych,
  • rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miast;
  • przygotowywanie miast do zmian klimatu, połączone z ochroną środowiska oraz radykalnym zwiększeniem efektywności energetycznej,
  • stawianie czoła wyzwaniom demograficznym,
  • wykorzystanie do rozwoju miast rosnącej aktywności mieszkańców,
  • doskonalenie współpracy i współdziałania samorządów na terenie aglomeracji (miejskich obszarów funkcjonalnych).

W Krajowej Polityce Miejskiej 2023 sformułowano także zobowiązania rządu oraz zalecenia dla władz samorządowych, których wspólnym celem jest to, aby miasta były lepszym miejscem do pracy i życia oraz rozwijały się w sposób zrównoważony.

Wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego w Łodzi

Czytaj więcej ...

XVI Kongres Gmin Wiejskich zakończony

Czytaj więcej ... 

Stanowisko Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie projektu ustawy o związkach metropolitalnych

Czytaj więcej...

Pierwszy rządowy projekt PPP w Polsce ma finansowanie

24 sierpnia w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej finansowania projektu pt. Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej. Projekt ten to pierwsza inwestycja w Polsce realizowana w formule PPP, gdzie po stronie Partnera Publicznego stoi jednostka organizacyjna Skarbu Państwa. BGK zapewnia finansowanie projektu w ramach programu Inwestycje polskie.

Inwestycja zakłada budowę, a następnie utrzymanie przez 20 lat nowoczesnej siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu o całkowitej powierzchni ponad 10 000 m2. 4-kondygnacyjny budynek będzie spełniać wysokie standardy pracy i obsługi interesantów poprzez zapewnienie m.in. stosownej powierzchni sal rozpraw, efektywnej obsługi i komunikacji, a także bezpieczeństwa i sprawnej archiwizacji dokumentów. Projekt poza powierzchnią użytkową obejmuje także jego kompleksowe wyposażenie, parking podziemny, pełną infrastrukturę techniczną oraz zagospodarowanie terenu.

Czytaj więcej: Pierwszy rządowy projekt PPP w Polsce ma finansowanie

Fundacja PZU wybuduje aktywne przejścia dla pieszych

Warszawa, 27.07.2015 - Komunikat prasowy

Rusza ogólnopolski konkurs dla samorządów „Aktywne przejścia dla pieszych”, którego inicjatorem jest Fundacja PZU. Nagrodą jest wyposażenie niebezpiecznych przejść dla pieszych w rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo użytkowników. Konkurs jest częścią kampanii „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”.
Celem konkursu „Aktywne przejścia dla pieszych” jest zaangażowanie samorządów i społeczności lokalnych w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych. Zadaniem uczestników jest wytypowanie i zgłoszenie poprzez swoje gminy niebezpiecznych przejść dla pieszych, które należy zmodernizować. Zwycięży dwadzieścia najniebezpieczniejszych miejsc, które wytypują internauci na stronie www.stopwariatom.pl, a także komisja konkursowa.

Czytaj więcej: Fundacja PZU wybuduje aktywne przejścia dla pieszych

Analiza dotacji dla gmin na zadania zlecone w dziale Administracja publiczna rozdział Urzędy wojewódzkie

Streszczenie: Niniejsza analiza jest odpowiedzią na sygnały z gmin wiejskich, że planowane w 2015 roku dotacje na zadania zlecone w rozdziale 75011 zostały radykalnie obniżone przez Wojewodów stosunku do roku 2014. W celu dokonania porównań wartości i dynamiki zmian dotacji na zadania zlecone pomiędzy województwami, rodzajami JST czy gminami dokonano:

  • pozyskania danych, zestawienia wartości dotacji dla gmin w latach 2014,2015; obliczenia wartości wskaźnika dotacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz obliczenia zmiany dotacji w 2015 roku w stosunku do 2014.

Czytaj więcej: Analiza dotacji dla gmin na zadania zlecone w dziale Administracja publiczna rozdział Urzędy...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa