SPIS TREŚCI - SAS 3 / 2019

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

Elektromobilność
Ochrona zdrowia
Zatrudnienie młodocianych
Transport lotniczy

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Gmina odpowiada za wypadek na źle oznakowanej drodze

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

Nieważność uchwały w sprawie przyjęcia statutu gminy

ANALIZY I KOMENTARZE

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył pierwszą karę finansową
Opłata przekształceniowa – niższe wpływy do budżetu gminy
Koła gospodyń wiejskich – szansa na odrodzenie działalności
Nowe programy ochrony powietrza dla stref zagrożonych

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Termin na podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie odwołania radnego ze stanowiska
Czy zarząd powiatu może udzielić dotacji na prace konserwatorskie?
Czy komisja rewizyjna może kontrolować rozliczanie dotacji, udzielanych z budżetu gminy?

NIERUCHOMOŚCI

Podział graniczących nieruchomości rolnych w celu zamiany gruntów
Dopuszczalne odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

OŚWIATA

Zmiany w prawie oświatowym a RODO
Konkurs na dyrektora szkoły przeprowadzony w czasie strajku
Czy konieczne jest ponowne powierzenie gminie zadania prowadzenia przekształconej szkoły?

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Rola komisji i organu stanowiącego jst w rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji
Opłaty pobierane przez urząd za sporządzane kopie akt sprawy
Uzupełnienie postępowania dowodowego przez organ
drugiej instancji szansą na zmniejszenie liczby decyzji kasacyjnych
Wniosek spółki o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Czy komunikat prezydenta o wszczęciu postępowania,
zamieszczony w Internecie, spełnia wymóg zawiadomienia strony?

FINANSE SAMORZĄDU

Czy budynki niewpisane do ewidencji podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
Gospodarstwo rolne w świetle ustawy o podatku rolnym

PRAWO PRACY

Czy stanowisko po oddelegowanym pracowniku samorządowym jest wolnym stanowiskiem urzędniczym?
Czy pracownikowi USC można powierzyć obowiązki z-cy kierownika USC?
Wynagrodzenie za czas strajku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Nowe Prawo zamówień publicznych będzie regulować zamówienia poniżej 30 000 euro
Kiedy skan oferty staje się elektronicznym dokumentem?
Zamówienia w częściach nie tylko dla trybów konkurencyjnych

 

DODATEK - BIULETYN SAMORZĄDOWCANOWOŚĆ!

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

W tym roku sesja absolutoryjna według nowych zasad
Nowe zasady obsadzania rad nadzorczych spółek z udziałem gmin

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Jak przebiega sesja absolutoryjna w nowej kadencji samorządowej?
Rady nadzorcze w spółkach z udziałem gmin po zmianach
Konsekwencje nieudzielenia wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta wotum zaufania
Czy samorząd jest potęgą?

ZE ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH

XXXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP

ZE ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

Program „Rozwój lokalny” – nowe możliwości dla miast

ZE ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

SĄDY O SAMORZĄDACH

Obniżka pensji wójtów, burmistrzów i prezydentów nie była automatyczna
Przyczyny nieudzielenia absolutorium wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta
Absolutorium dla zarządu powiatu – brak rozstrzygnięcia

DOTACJE DLA SAMORZĄDÓW

Dotacje na budowę i rozbudowę jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepło

 

 

DODATEK - ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Hipoteka ustanowiona przez dłużnika nie wygasa z chwilą przejęcia długu
Finansowanie świadczeń ponadlimitowych, ratujących zdrowie i życie
Zaskarżenie uchwały zarządu spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności lokali

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH 

Obowiązek wykonania odpowiednich robót budowlanych przy zabytku
Obowiązek podatkowy dotyczy inwestorów, jak i nabywców nowych nieruchomości
Podatek od środków transportowych dotyczy również nieużywanych pojazdów
Czasowy brak roślinności leśnej nie jest podstawą do przeklasyfikowania gruntu leśnego na nieleśny

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY 

Wymagania dla firm asenizacyjnych
Bonifikata od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
Kompetencje do ustalenia regulaminu targowiska ma tylko organ stanowiący gminy
Projekt statutu gminy powinien być konsultowany z organizacjami pozarządowymi

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Uchwała w sprawie absolutorium podjęta po terminie ustawowym
Brak rozstrzygnięcia w sprawie absolutorium dla wójta gminy
Nieprzedłożenie radzie opinii komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu 
stanowi istotne naruszenie procedury absolutoryjnej

 

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa