Zatrudnienie młodocianych

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 3 / 2019

17 maja 2019 r. do konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Przepis art. 12 ust. 8 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje upoważnienie dla ministra właściwego do spraw pracy do wydania rozporządzenia określającego szczegółowy sposób i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Projektowana regulacja ma na celu uzupełnienie przepisów rozporządzenia o procedurę zmiany treści umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom w przypadku zmiany najniższych obowiązujących stawek wynagrodzeń młodocianych pracowników. W związku z planowaną zmianą najniższych stawek wynagrodzeń pracowników młodocianych regulowaną przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010) konieczne jest wprowadzenie przepisu umożliwiającego pracodawcom, którzy mają zawarte z Ochotniczymi Hufcami Pracy umowy o refundację na cały okres kształcenia, wnioskowania o zmianę wysokości refundacji w przypadku zmiany obowiązujących stawek wynagrodzeń pracowników młodocianych.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa