Nowe zasady obsadzania rad nadzorczych spółek z udziałem gmin

DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA / AKTUALNOŚCI - SAS 3 / 2019

29 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 492), która wprowadziła istotne zmiany w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach z udziałem gmin.

Zmiany te wprowadzono w głównej mierze w stosunku do przepisu art. 10 a ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) rozszerzając odesłanie do przepisów ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm.).
W odniesieniu do wprowadzonych zmian istotne znaczenie odgrywa jednak przepis art. 20 ww. nowelizacji, który stanowi, że „w zakresie spełniania wymogów do pełnienia funkcji członków organów nadzorczych, o których mowa w art. 10a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 4, przez osoby powołane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełnią te funkcje, stosuje się przepisy dotychczasowe – do czasu wygaśnięcia ich mandatów”. Tym samym, nowe regulacje prawne stosowane są wyłącznie w odniesieniu do nowo wybieranych (od dnia wejścia w życie tych regulacji, tj. od dnia 29 marca 2019 r.) członków organów nadzorczych.

Więcej na ten temat w artykule: „Rady nadzorcze w spółkach z udziałem gmin po zmianach”.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa