Stanowicko Związku Powiatów Polskich

WARSZAWA, 5 LUTEGO 2018 R. W SPRAWIE INWESTYCJI DROGOWYCH

We współczesnych państwach samorząd lokalny jest odpowiedzialny za zaspokajanie przeważającej części zbiorowych potrzeb obywateli. Sprawne zmierzenie się z tym wyzwaniem przez poszczególne gminy, czy powiaty wymaga sięgania po nowoczesne metody zarządzania, w tym również w zakresie organizacji i realizacji zadań. Związek Powiatów Polskich od dawna postuluje odejście od szczegółowego opisywania w ustawach sposobu realizacji zadań, a tym samym zwiększenie samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

Z tego względu Związek Powiatów Polskich generalnie popiera wszystkie inicjatywy płynące z poszczególnych gmin, deklarując jednocześnie udział i pomoc ekspertów w opracowywaniu nowych rozwiązań prawnych. Dotyczy to również propozycji sformułowanej przez miasto Kraków, a polegającej na stworzeniu dla zainteresowanych jednostek możliwości korzystania przy inwestycjach drogowych z instytucji spółek specjalnego przeznaczenia – tak jak może to obecnie czynić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Choć oceniamy, że przywołana instytucja prawna będzie mogła być zastosowana w praktyce samorządowej jedynie w specyficznych warunkach, to jednak nie widzimy uzasadnienia by ustawowo ograniczać prawo korzystania z niej wyłącznie do sektora rządowego.
W związku z powyższym popieramy propozycję sformułowaną przez m. Kraków i mamy nadzieję na jej rzetelne przeanalizowanie przez właściwe ministerstwa.


Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
Ludwik Węgrzyn

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa