SPIS TREŚCI - SAS 6 / 2018

AKTUALNOŚCI

Przepisy antykorupcyjne
Nieruchomości rolne
Podatek węglowodorowy do likwidacji
Nowelizacja ustawy o sporcie
Krajowy Zasób Nieruchomościami

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Agitacja wyborcza musi być oparta na faktach

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

Statut gminy nie może określać liczby komisji, w których ma pracować radny

ANALIZY I KOMENTARZE

2018 – finansowo prawdopodobnie dobry rok dla samorządów
Oświadczenia majątkowe wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz radnych w nowej kadencji
Zmienione zasady funkcjonowania organów gminy w nowej kadencji samorządowej
Interpelacje i zapytania radnych po nowelizacji ustaw samorządowych
Droga gmin do uzyskania wymaganych poziomów recyklingu i odzysku
Obowiązki organu administracji w zakresie wykonywania ogólnej klauzuli informacyjnej wynikającej z RODO
Inwestycje budowlane w samorządach a waloryzacja wynagrodzenia wykonawców

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Ile dokładnie trawa kadencja rady gminy?
Jak określić wiek osoby, mogącej brać udział w konsultacjach gminnych?
Dodatkowe czynności wójta w związku z nowymi uprawnieniami przewodniczącego rady?
Jaki wskaźnik należy przyjąć do określenia wielkości gminy?

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Postępowanie w sprawie podziału dwóch sąsiadujących nieruchomości jednego właściciela
Klauzula ostateczności decyzji jako forma zaświadczenia
Nawet jasne i czytelne przepisy normatywne wymagają wykładni prawa

FINANSE SAMORZĄDU

Pełnomocnictwo w sprawach podatkowych
Podatek VAT od zakupów – spór o „alternatywny” prewspółczynnik
Kiedy nieruchomość podlega opodatkowaniu podwyższonymi stawkami?

PRAWO PRACY

Wynagrodzenie burmistrza od 1 lipca 2018 roku
Jakie wynagrodzenie dla zastępcy wójta w okresie wypowiedzenia?
Jak rozliczyć urlop wójta wybranego na kolejną kadencję?
Odprawa emerytalna dla wójta przed rozpoczęciem nowej kadencji?
Dodatkowa umowa za tę samą pracę w godzinach nadliczbowych?
Czy okres zastępczej służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Termin rozpoczęcia naliczenia kary umownej
Jakie obowiązki informacyjne dla zamawiającego wynikają z RODO?
Możliwa jest zmiana lidera konsorcjum
Złożenie odrębnych ofert przez podmioty działające jako konsorcjum, nie świadczy o zmowie przetargowej
Jak rozumieć zasadę adekwatności warunków udziału w przetargu?
Cena w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 

DODATEK - ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA
NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Odwołanie skarbnika – zmiana podstawy odwołania
Termin na rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia
Finansowanie zadań zleconych
Definicja materiału wyborczego

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Podatek od nieruchomości – opodatkowanie elektrowni wiatrowych w 2018 r.
Transkrypcja zagranicznych aktów urodzenia
Harmonogram aptecznych dyżurów trzeba konsultować

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Statut gminy – komisja skarg, wniosków i petycji
Statut gminy – dostęp do dokumentów urzędowych
Prawa miejscowego nie można stawiać ponad ustawą
Przekroczenie upoważnienia ustawowego

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Zwolnienia w podatku od nieruchomości
Zwolnienia podatkowe – pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
Pomoc de minimis na konserwację zabytków

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa