Dowody osobiste

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 5 / 2020

28 września 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr UC 57).

Celem projektu jest dostosowanie przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 332, z późn. zm.) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin. Zamierzeniem tego rozporządzenia jest ograniczenie ryzyka fałszowania dokumentów oraz ryzyka przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów przez usunięcie istniejących, znaczących różnic w poziomie zabezpieczeń krajowych dokumentów służących do korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się. Akt ten nakłada na państwa członkowskie szereg obowiązków dotyczących niezbędnych zabezpieczeń w dokumentach tożsamości, w tym m.in. obowiązek wprowadzenia do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków palców, konieczność dostosowania wzoru dowodu osobistego do specyfikacji i minimalnych norm dotyczących zabezpieczeń określonych w dokumencie ICAO nr 9303, co wymaga uzupełnienia dotychczasowego wzoru o podpis posiadacza, a także wprowadzenie dowodu osobistego z rocznym lub krótszym terminem ważności, wydawanego osobom, od których czasowo nie można pobrać odcisków palców.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa