Zmiana granic gmin

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 1/2023

11 stycznia 2023 r. do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Celem projektowanej regulacji jest uszczelnienie procesu dokonywania zmian terytorialnych w gminach, które w ostatnich latach były dokonywane przez Radę Ministrów dość często. Jakkolwiek ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że ustalenie i zmiana granic gmin winny być dokonywane w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych – to w praktyce ostatnich lat wymogi te schodziły na dalszy plan. 

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa