Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

20 grudnia 2019 r. – zakończyło się drugie posiedzenie Sejmu IX kadencji. W jego trakcie posłowie uchwalili m.in. ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

17 grudnia 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez Ministra Rozwoju.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

10 grudnia 2019 r. – w siedzibie Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza spotkali się z dziennikarzami przedstawiciele ogólnopolskich korporacji samorządowych.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

 

Wielka Gala „Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP”

24 stycznia 2020 r., Sangate Hotel Airport w Warszawie

Jest to wydarzenie niezwykle ważne i cenione w środowisku przedsiębiorców i samorządowców, które realizowane jest przy wsparciu merytorycznym Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich oraz organizacji branżowych. Już po raz dziewiąty zostaną przyznane nagrody dla osób i podmiotów zasłużonych dla rozwoju polskiej gospodarki. Organizatorem tego wydarzenia jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców, której jednym z celów jest budowanie rozpoznawalności polskich marek oraz promowanie i pokazywanie ich dokonań. Czytaj więcej ...

 

Konferencja „Rady Seniorów jako element

wzmocnienia dialogu z lokalnym samorządem”

27 stycznia 2020 r. - Łódź

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza na bezpłatną konferencję pt. „Rady Seniorów jako element wzmocnienia dialogu z lokalnym samorządem”, która odbędzie się 27 stycznia w Łódzkim Domu Kultury (ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź). Celem przedsięwzięcia jest propagowanie wśród władz lokalnych idei powoływania rad seniorów. Adresatem wydarzenia są przedstawiciele jst województwa łódzkiego, członkowie rad seniorów, słuchacze UTW, klubów seniora, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Czytaj więcej ...

 

XII Ogólnopolska Konferencja, pt.: „System gospodarki odpadami

w dobie realizacji modelu gospodarki obiegu zamkniętego”

30 stycznia - 1 lutego 2020 r. - KRAKÓW

Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Odpadami serdecznie zaprasza Przedstawicieli samorządów do udziału w organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.  w Krakowie XII Ogólnopolskiej Konferencji, pt.:  „System gospodarki odpadami w dobie realizacji modelu gospodarki obiegu zamkniętego”. Konferencja odbędzie się w dniach 30  Stycznia – 1 lutego 2020r.  w Hotelu QUBUS w Krakowie.

Czytaj więcej: XII Ogólnopolska Konferencja, pt.: „System gospodarki odpadami w dobie realizacji modelu...

 

Piła zawiązuje samorządową Koalicję 

na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6 / 2019

Dzięki inicjatywie Prezydenta Miasta Piły i Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” mieszkańcy północnej Wielkopolski będą mieli szansę diagnozować i leczyć osteoporozę.

Dnia 5 grudnia 2019 roku w Urzędzie Miasta Piły został podpisany list intencyjny, zawiązujący samorządową Koalicję na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie. Sygnatariusze listu, na czele z prezydentem Piotrem Głowskim, zobowiązali się do wspólnego działania w celu zapewnienia mieszkańcom Piły i północnej Wielkopolski dostępu do wczesnej diagnostyki osteoporozy i edukacji zdrowotnej na temat tej groźnej, a niedocenianej choroby.

Czytaj więcej: Piła zawiązuje samorządową Koalicję na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie

 

Nowe zasady gospodarowania odpadami

komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych

AKTUALNOŚCI / ANALIZY I KOMENTARZE - SAS 6 / 2019

Lipcowa nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) zmienia zasady uczestniczenia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w gminnych systemach odbioru odpadów komunalnych. Zgodnie z brzmieniem nowo dodanego art. 6 c ust. 2 c u.c.p.g., właściciele nieruchomości niezamieszkałych samodzielnie zadecydują o dalszym zagospodarowaniu ich odpadów. Znowelizowana ustawa weszła w życie 6 września 2019 r., jednak brzmienie przepisu pozostawia wątpliwości, od kiedy właściciele nieruchomości niezamieszkałych w praktyce zyskują uprawnienie do decydowania o uczestnictwie w systemie gminnym.

Czytaj więcej: Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych

 

Spalarnie odpadów w rzeczywistości

prawnej po ostatnich zmianach w przepisach

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / ANALIZY SAMORZĄDOWE - SAS 6 / 2019

Rozmawiamy z Grzegorzem Gilewiczem, dyrektorem PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie w sprawie zakończonego postępowania na dostawę odpadów do Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie oraz tego, jak funkcjonują tego typu instalacje po zmianach, które dotykają wszystkie gminy w Polsce, a które wprowadzono z dniem 6 września 2019 r. na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579).

Czytaj więcej: Spalarnie odpadów w rzeczywistości prawnej po ostatnich zmianach w przepisach

 

 ALERT PRAWNY   

Gminy muszą dostosować wysokość ryczałtowej stawki opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranej za odbiór

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE - SAS6/2019

Do 31 grudnia 2019 r. gminy mają obowiązek dostosować wysokość ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy (tj. stawki określonej na podstawie art. 6 j ust. 3 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli obecnie stawka ta jest wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu, rozporządzalnego na 1 osobę ogółem (tj. 169,30 zł) – stanowi o tym przepis art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579).

 

 ALERT PRAWNY   

Do rejestru BDO muszą być wpisane wszystkie gminy

oraz inne podmioty komunalne, które zobligowane są

do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości

w zakresie gospodarki odpadami

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE - SAS6/2019

1 stycznia 2020 r. w ramach rejestru BDO (tj. Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) rozpocznie funkcjonowanie moduł sprawozdawczy oraz ewidencyjny, który spowoduje, że od tego dnia wszystkie sprawozdania oraz karty ewidencjonowania odpadów (m.in. karty przekazania odpadów oraz karty przekazania odpadów komunalnych) będą mogły być sporządzane wyłącznie za pośrednictwem rejestru BDO. Tym samym niezwykle istotne jest to, aby do końca 2019 r. do rejestru były wpisane wszystkie gminy oraz inne podmioty komunalne, które mocą przepisów prawa powszechnie obowiązującego zobligowane są do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi w gminach

Zmienione zasady funkcjonowania PSZOK-ów

  TEMAT NUMERU     ANALIZY I KOMENTARZE - SAS 6 / 2019

6 września 2019 r. weszła w życie zasadnicza część ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579), dalej: nowelizacja, dotycząca zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadzone nią zmiany są niezwykle istotne dla wszystkich gmin w Polsce (a także związków międzygminnych, którym powierzono zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku). Wymuszają one na organach tychże gmin (oraz związków) podjęcia szeregu działań zmierzających do dostosowania aktualnych gminnych (związkowych) systemów gospodarowania odpadami komunalnymi do nowej rzeczywistości prawnej.

  ZAMÓW PRENUMERATĘ NA ROK 2020 I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!  

 

EKOTECH w trosce o środowisko

26-27 lutego 2020 r., – KIELCE

XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami odbywać się będą w Targach Kielce od 26 do 27 lutego 2020 roku. Cechować je będzie jeszcze bogatsza oferta.

Czytaj więcej: EKOTECH w trosce o środowisko

 

   ALERT PRAWNY   

Rady gmin muszą znowelizować uchwały

w sprawie stawek opłat za odbiór

odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE - SAS5/2019

Do końca 2019 roku rady gmin, które objęły gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe, muszą znowelizować uchwały w sprawie stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości, jeżeli stawki te przekraczają maksymalne stawki, określone przepisem art. 6 k ust. 2 a pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach („3,2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności”).

 

Wywiad z Szymonem Chrostowskim

– Prezesem Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH - SAS5/2019

Od jak dawna działa Fundacja „Wygrajmy Zdrowie”?

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” jest organizacją pożytku publicznego, założoną w 2004 roku przez pacjentów i lekarzy. Ma na celu promowanie problematyki zdrowotnej i chorób cywilizacyjnych, działań legislacyjnych oraz systemowych w ochronie zdrowia. Prowadzimy działania edukacyjne w obszarze zdrowia zorientowane na wszystkie środowiska, w tym: młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

Czytaj więcej: Wywiad z Szymonem Chrostowskim – Prezesem Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”

 

Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania

Osteoporozie w Powiecie Wałeckim

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH - SAS5/2019

Powiat Wałecki w 2018 r. rozpoczął intensywne działania na rzecz profilaktyki oraz diagnostyki osteoporozy i zapobiegania złamaniom. Na zaproszenie Starosty Wałeckiego 21 września 2018 r. przybyła do Wałcza delegacja na czele z panią prof. dr hab. med. Ewą Marcinowską-Suchowierską. Nasz gość zawodowo związany jest z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Narodową Radą Rozwoju przy Prezydencie RP oraz należy do Grupy Ekspertów ds. Osteoporozy. Jest autorką i współautorką wielu prac naukowych z zakresu chorób metabolicznych kości, a zwłaszcza osteoporozy u ludzi w wieku senioralnym.

Czytaj więcej: Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie w Powiecie Wałeckim

 

Prawie trzymilionowa kara za wyciek danych

dla spółki prowadzącej sklepy internetowe

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / ANALIZY SAMORZĄDOWE - SAS5/2019

Jakie wnioski powinien wyciągnąć każdy administrator danych z decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 10 września 2019 r.

WYCIEK DANYCH to hasło pojawia się niezwykle często w różnego rodzaju doniesieniach medialnych. Serwisy internetowe informowały swoich czytelników w ostatnich dniach o wycieku danych klientów spółki mFinanse S.A. (grupa mBanku) czy spółki PKO Leasing S.A. – obie organizacje padły ofiarą hakerów.

Czytaj więcej: Prawie trzymilionowa kara za wyciek danych dla spółki prowadzącej sklepy internetowe

 

O racjonalizacji procesów zmiany granic gmin w Toruniu

Na zaproszenie Związku Gmin Wiejskich RP wójtowie z całego kraju spotkali się w Toruniu, aby rozmawiać o racjonalizacji procesów zmian granic. Ich zdaniem ustawa z 1990 roku potrzebuje nowelizacji, bo daje prawo miastom oraz większym gminom do przejmowania gruntów mniejszych samorządów. 

Czytaj więcej: O racjonalizacji procesów zmiany granic gmin w Toruniu

 

XX lat Konkursu Lider Zarządzania zasobami Ludzkimi

Już po raz dwudziesty Instytut Pracy i Spraw Socjalnych otwiera coroczną edycję Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi i zaprasza do uczestnictwa firmy i urzędy administracji publicznej.

Czytaj więcej: XX lat Konkursu Lider Zarządzania zasobami Ludzkimi

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa