Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

13 marca 2020 r. – zakończyło się 7. posiedzenie Senatu. W jego trakcie Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (inicjatywa komisji: Zdrowia i Ustawodawczej).

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

12 marca 2020 r. – ZGWRP wydał komunikat specjalny w sprawie zmiany terminu zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku. W związku z występującym na terenie Polski wysokim zagrożeniu epidemiologicznym, Zarząd Związku Gmin Wiejskich RP podjął decyzję o przesunięciu terminu odbycia Zgromadzenia Ogólnego z dnia 23-24 marca 2020 roku na dzień 29 lub 30 czerwca 2020 roku. Miejsce Zgromadzenia Ogólnego nie ulega zmianie.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

RADA MINISTRÓW

10 marca 2020 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęta została uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Narodowy Plan Szerokopasmowy”, przedłożoną przez Ministra Cyfryzacji. 

Czytaj więcej: Rada Ministrów

 

Propozycje zmian specustawy koronawirusowej

dotyczące funkcjonowania gmin i powiatów

KOMUNIKAT

Na stronach internetowych Sejmu RP opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej: Propozycje zmian specustawy koronawirusowej dotyczące funkcjonowania gmin i powiatów

 

Koronawirus: informacje i zalecenia

Znajdziesz tutaj aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich. Czytaj więciej ...

 

XXX-lecie ST - zaproszenie do udziału w pikniku samorządowym

30 maja 2020 - WARSZAWA

Szanowni Państwo, Wójtowie, Burmistrzowie,

Nawiązując do zaproszenia, do udziału w Pikniku Samorządowym w dniu 30 maja 2020 roku w Warszawie, bierzemy pod uwagę możliwe komplikacje wynikające ze stanu epidemiologicznego w kraju i różne z tym związane konsekwencje. Zakładamy jednak optymistyczny scenariusz i kontynuujemy zbieranie zgłoszeń do udziału w pikniku. Zmieniamy tryb naboru na otwarty, do czasu, do wypełnienia zaplanowanej przestrzeni handlowej, wystawienniczej oraz programu artystycznego. W skrajnym przypadku, gdyby sytuacja epidemiologiczna kraju w planowanym terminie nie była ustabilizowana, termin pikniku będzie przesunięty a przesłane zgłoszenia utrzymają swoją ważność. Czytaj więcej ...

 

Komunikat specjalny w sprawie przesunięcia terminu

Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP

29-30 czerwca 2020 - WARSZAWA

W związku z występującym na terenie Polski wysokim zagrożeniu epidemicznym, Zarząd Związku Gmin Wiejskich RP podjął decyzję o przesunięciu terminu odbycia Zgromadzenia Ogólnego z dnia 23-24 marca 2020 roku na dzień 29-30 czerwca 2020 roku. Czytaj więcej ...

 

Rozwój Obszarów Wiejskich

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY

25 lutego 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.
Projekt ustawy przewiduje powierzenie zadań ustawowych, realizowanych dotychczas przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw – ustanowionemu rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. (Dz.U. poz. 76) Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.

Czytaj więcej: Rozwój Obszarów Wiejskich

 

Ruszyły zgłoszenia do Europejskiego

Znaku Jakości Zarządzania w JST

W Roku Samorządności pokaż, że Twoja gmina lub powiat znajduje się w dobrych rękach – uzyskaj Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym! Do 30 kwietnia 2020 r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego przyjmuje zgłoszenia do II edycji ELoGE – certyfikatu jakości zarządzania w samorządzie terytorialnym.  Czytaj więcej ...

 

Program budowy 100 obwodnic – pilna prośba do miast o uwagi

W związku z ustaleniami podczas Zgromadzenia Ogólnego we Wrocławiu Związek Miast Polskich prosi o nadsyłanie uwag do projektu Programu 100 obwodnic w terminie do dnia 18 marca br. Czytaj więcej ...

 

Metody ustalania opłaty śmieciowej przez gminy – którą wybrać?

  TEMAT NUMERU     ANALIZY I KOMENTARZE - SAS 1 / 2020

W ciągu ostatniego roku dwa zdarzenia wpłynęły na funkcjonowanie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Pierwszym z nich były znaczące wzrosty kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, które do tej pory przekładają się na wzrost wysokości uiszczanych przez właścicieli nieruchomości tzw. opłat śmieciowych (czy też ściślej mówiąc: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Drugim była natomiast ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 6 września 2019 r. i która to wymusza na wszystkich gminach, w ciągu roku od dnia jej wejścia w życie, przystosowanie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi do nowej rzeczywistości prawnej.

Czytaj więcej: Metody ustalania opłaty śmieciowej przez gminy – którą wybrać?

 

VI Europejski Kongres Samorządów

- Regiony jako lokomotywa gospodarcza Europy

1-2 czerwca 2020 r. – KARPACZ

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Czytaj więcej: VI Europejski Kongres Samorządów

 

Kongres Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów

18-19 września – USTROŃ

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów, który odbędzie się w dniach 20-21 marca 2020 r. w Hotelu Olympic w Ustroniu****. Uczestnicy Kongresu zapoznani zostaną z tematyką organizacji pracy organu stanowiącego w kontekście wymagań wynikających z przepisów prawa, a także ze skutkami ostatnich zmian prawnych w samorządowych ustawach ustrojowych. Czytaj więcej ...

 

Rok 2020 – Rokiem Samorządności!

FRDL

Nowo zawiązana Koalicja ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020, zrzeszająca organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne oraz grupy nieformalne, chce uczcić jubileusz 30-lecia uchwalenia ustawy samorządowej i pierwszych wolnych wyborów do samorządów poprzez liczne działania i akcje społeczne, skierowanie przede wszystkim do młodzieży. Czytaj więcej ...

 

Postulaty ZPP dot. sytuacji w służbie zdrowia

INFORMACJA PRASOWA

13 lutego br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Szpitali Powiatowych. Uczestnicy spotkania podkreślali, że aktualny stan szpitali jest krytyczny. Po znaczącym pogorszeniu sytuacji finansowej szpitali w roku 2018, napływają sygnały, że wyniki finansowe za rok 2019 będą jeszcze gorsze, a perspektywa na rok 2020 też nie napawa optymizmem. W tej sytuacji konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań, które pomogłyby wydostać się szpitalom z finansowej zapaści. Na kanwie ustaleń podczas posiedzenia, Związek Powiatów Polskich wystąpił z postulatami związanymi z sytuacją szpitali i skierował je do Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych.

Czytaj więcej: Postulaty ZPP dot. sytuacji w służbie zdrowia

 

Wystawa „Polska morska Niepodległa”

Z okazji świętowania stulecia zaślubin Polski z morzem, Biuro Programu "Niepodległa" we współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Miastem Toruniem, stworzyło wystawę „Polska morska Niepodległa”. Można ją bezpłatnie pobrać i wydrukować albo powiesić na swojej stronie internetowej.

Czytaj więcej: Wystawa „Polska morska Niepodległa”

 

Mistrzowie wśród powiatów i gmin za 2019 rok

Związek Powiatów Polskich publikuje listę zdobywców tytułu
Super Powiat i Super Gmina za rok 2019.

Czytaj więcej: Mistrzowie wśród powiatów i gmin za 2019 rok

 

„Wybrane aspekty funkcjonowania przewodniczącego rady”

NOWA PUBLIKACJA ZPP

Od ponad dwudziestu lat Związek Powiatów Polskich aktywnie działa na rzecz powiatów oraz miast na prawach powiatu. Działalność ZPP w tym zakresie przebiega dwutorowo – jest to bowiem zarówno szeroko zakrojone reprezentowanie interesów powiatów, jak i działalność doradczo-edukacyjna. Dotąd większość organizowanych przez Związek Powiatów Polskich szkoleń, a także wydawanych publikacji było dedykowanych różnym grupom urzędników samorządowych. Ostatnia publikacja kierowana jest natomiast do radnych. Dla dobrego działania powiatu potrzebny jest bowiem nie tylko wysoki poziom kompetencji zarządu i urzędników, ale również sprawne działanie organu stanowiącego. 

Czytaj więcej: „Wybrane aspekty funkcjonowania przewodniczącego rady” – nowa publikacja ZPP

 

Zwycięzcy Ogólnopolskiego

Rankingu Gmin i Powiatów 2019

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy. Powiaty: Augustowski, Ostródzki, Kielecki, miasto Nowy Sącz oraz gminy: Bolesławiec i Chełmiec to liderzy Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019. Czytaj więcej ...

 

Wielka Gala „Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP”

RELACJA

24 stycznia2020 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się WIELKA GALA „SYLWETKI I MARKI 30-lecia WOLNOŚCI RP”, podczas której nagrodzone zostały podmioty, które świadczą o sile polskiej gospodarki: liderzy i marki, firmy i instytucje innowacyjne i rzetelne oraz ci, którzy na przestrzeni ostatnich 30 lat przyczynili się rozwoju społecznogospodarczego naszego kraju. Czytaj więcej ...

 

Drożejące odpady i perspektywa ROP

ANALIZY | KOMENTARZE - SAS 1/2020

Lata dwudzieste XXI wieku zaczynamy od małego kryzysu odpadowego. Na wzrost opłat składa się szereg czynników – od prawnych, przez infrastrukturalne, po makroekonomiczne. Szansą na normalizację pozostają prace nad rozszerzoną odpowiedzialnością producenta (ROP).

Czytaj więcej: Drożejące odpady i perspektywa ROP

 

Wpis do BDO gmin prowadzących PSZOKi

samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami

 AKTUALNOŚCI | ALERTY PRAWNE  - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 1 / 2020

Gminy, które prowadzą samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów (art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy o odpadach), a w konsekwencji nie są wpisywane z urzędu przez właściwego marszałka województwa do rejestru BDO, za pomocą którego od 1 stycznia 2020 r. prowadzona jest ewidencja i sprawozdawczość z zakresu gospodarowania odpadami. W konsekwencji powyższego zwolnienia ustawodawca zobligował takie gminy do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO. Brak wpisu takich gmin do BDO powoduje nie tylko prawną niemożność prowadzenia PSZOK, ale również faktyczną niemożność objawiającą się w tym, że gminy te nie mają fizycznej możliwości przekazania zbieranych w PSZOK odpadów komunalnych podmiotom zajmującym się ich przetwarzaniem, bowiem do takiego działania konieczne jest wystawienie karty przekazania odpadów (KPO), co z kolei możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem rejestru BDO.

 

Jakie odpady komunalne gmina odbiera

od mieszkańców po nowelizacji?

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 6 / 2019

Z dniem 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579,  dalej: „nowelizacja”), która po raz kolejny od dnia przeprowadzenia tzw. rewolucji śmieciowej (tj. od dnia 1 lipca 2013 r.) wymusza na wszystkich gminach w Polsce podjęcie działań niezbędnych do dostosowania zasad funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi do nowej rzeczywistości prawnej. W świetle przywołanej nowelizacji pojawia się niezwykle istotne pytanie, jakie odpady komunalne – od dnia jej wejścia – gmina jest zobligowana odbierać od mieszkańców w świetle przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, dalej: „u.c.p.g.”).

Czytaj więcej: Jakie odpady komunalne gmina odbiera od mieszkańców po nowelizacji?

 

Czy możliwe jest przyznanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi)

lub staroście więcej niż jednego dodatku specjalnego?

PRAWO PRACY - SAS 6 / 2019

PYTANIE

Czy w świetle obecnych regulacji dotyczących pracowników samorządowych możliwe jest przyznanie burmistrzowi dwóch lub więcej dodatków specjalnych z powodu zwiększonego zakresu obowiązków?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o pracownikach samorządowych wyklucza przyznanie burmistrzowi więcej niż jednego dodatku specjalnego, nawet przypadku jego ponadstandardowego zaangażowania i powierzenia mu ponadstandardowego zakresu obowiązków.

Czytaj więcej: Czy możliwe jest przyznanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) lub staroście więcej niż jednego...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa