Odpady

AKTUALNOŚCI / SAS 6 / 2017

7 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach, przedłożony przez ministra środowiska, który dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie odpadów.

Wspomniana dyrektywa daje państwom członkowskim możliwość uwzględnienia wpływu lokalnych warunków klimatycznych na efektywność produkcji energii elektrycznej. Założeniem jest uwzględnienie lokalnych warunków klimatycznych dla działania instalacji i ilości energii, którą można technicznie wykorzystać lub wyprodukować w postaci energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej lub pary technologicznej. Zmiana odnosi się także do przepisów dotyczących bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Przewidziano m.in. konieczność posiadania przez kierowcę potwierdzenia utworzenia karty przekazania odpadów, wygenerowanego z BDO (w trakcie wykonywania transportu odpadów). Nie będzie także możliwe tworzenie zbiorczej karty przekazania odpadów.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa