Gospodarka nieruchomościami

AKTUALNOŚCI / SAS 4 / 2018

Do Sejmu trafiły dwa senackie projekty nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczące kwestii zwrotu wywłaszczonych nieruchomości byłym właścicielom.

Pierwszy dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. (sygn. akt SK 26/14) poprzez umożliwienie byłemu współwłaścicielowi wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobiercy żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o uwłaszczeniu, niezależnie od tego, czy wniosek taki złożyli też pozostali współwłaściciele lub ich spadkobiercy.
Drugi zaś dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 39/15), poprzez umożliwienie poprzednim właścicielom lub ich spadkobiercom żądania zwrotu nieruchomości (gdy nieruchomość stała się zbędna na cel publiczny uzasadniający jej nabycie) wywłaszczonej w trybie rokowań i umowy poprzedzających wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa