Przegląd legislacyjny

AKTUALNOŚCI | PRZEGLĄD LEGISLACYJNY - SAS 1/2020

PRAWO PRZEWOZOWE

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 stycznia 2020 r., pod pozycją 8 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Ustawa reguluje przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez uprawnionych do tego przewoźników, z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego i konnego. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do przewozu nieodpłatnego wykonywanego przez przewoźnika. Przepisy ustawy stosuje się do przewozów międzynarodowych, jeżeli umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej.

KATALOG ODPADÓW

6 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).

Rozporządzenie określa katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych.

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 stycznia 2020 r. pod poz. 23 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przepisy ustawy tej określają:

 • źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów;
 • zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2020 r. pod poz. 65 opublikowany został jednolity tekst ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Ustawa określa zasady:

 • gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego;
 • podziału nieruchomości;
 • scalania i podziału nieruchomości;
 • pierwokupu nieruchomości;
 • wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;
 • udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej;
 • wyceny nieruchomości;
 • działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami.

KRAJOWY FUNDUSZ DROGOWY

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 stycznia 2020 r. pod poz. 72 opublikowany został tekst jednolity ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Ustawa określa zasady finansowania budowy autostrad płatnych, zwanych dalej “autostradami”, zasady zawierania umów o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad oraz pobierania opłat za przejazd autostradami, a także organy właściwe w tych sprawach.

PEŁNOMOCNIK DS. LOKALNYCH INICJATYW SPOŁECZNYCH

17 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 76).

Rozporządzenie powołuje Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Do zadań Pełnomocnika należy:

 • monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu popularyzacji i ułatwienia realizacji lokalnych inicjatyw społecznych;
 • współpraca z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wpływających na wzrost powszechności
 • i rozwój lokalnych inicjatyw społecznych;
 • inicjowanie oraz podejmowanie działań mających na celu popularyzację i promocję podejmowania lokalnych inicjatyw społecznych w administracji publicznej;
 • opiniowanie projektów dokumentów programowych w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych działań organów administracji rządowej w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw społecznych;
 • prowadzenie dialogu między administracją rządową a partnerami społeczno-gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych;
 • podejmowanie i realizacja lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji wspólnot
 • i społeczności lokalnych.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa