Wynagrodzenia niepedagogicznych pracowników szkół

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY / SAS 2 /2020

18 lutego 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych.

Nowelizacja rozporządzenia jest konieczna, ponieważ zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy budżetowej na rok 2020 planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej wynosi 106,0%. W świetle natomiast art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2288), podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku. Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. poz. 1778) w 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł. Ponadto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. poz. 1564), od dnia 1 stycznia 2020 r. z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę został wyłączony dodatek za staż pracy.

Spis treści

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa