Za działania zastępcy wójta, reprezentującego gminę zgodnie z uchwałą rady, odpowiada rada a nie wójt

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH - ORZECZNICTWO 4/2020

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 maja 2020 r. sygn. akt II SA/Sz 291/20

W sytuacji, w której – zgodnie z uchwałą rady gminy – zastępca wójta reprezentuje gminę w związku komunalnym, to jego działania należy traktować jako działania własne organu wykonawczego gminy. Rozpoznanie skargi na zaniedbanie zastępcy wójta należy więc do rady gminy, a nie wójta.

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.
Grupa mieszkańców gminy złożyła skargę na zastępcę wójta gminy, zarzucając mu niedopełnienie obowiązku poinformowania wójta oraz rady gminy o tym, że związek międzygminny podjął uchwałę w sprawie zwiększenia składki członkowskiej. Gmina należy do tego związku, a zastępca zgodnie z uchwałą rady gminy reprezentuje gminę w zgromadzeniu związku.
Rada gminy uznała, że nie jest właściwa do rozpoznania skargi i przekazała ją, według właściwości wójtowi gminy. Uzasadniła, że skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności organu wykonawczego gminy. Zastępca wójta nie jest zaś organem gminy, zadania swoje wykonuje z upoważnienia albo w zastępstwie wójta. W związku z tym do rozpatrzenia skargi związanej z działalnością służbową zastępcy wójta gminy, jako pracownika urzędu (którym był w czasie reprezentowania gminy podczas zgromadzenia), właściwy jest jego przełożony, czyli wójt.
Innego zdania był wojewoda zachodniopomorski, który rozstrzygnięciem nadzorczym unieważnił uchwałę. Według wojewody zasadnicze znaczenie w sprawie ma to, że skarga dotyczy działalności zastępcy wójta, związanej z pełnieniem funkcji reprezentanta gminy w związku gmin. Organ nadzoru przypomniał, że stosownie do art. 70 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.), w skład zgromadzenia związku wchodzą wójtowie gmin uczestniczących w związku. Wolą ustawodawcy reprezentantem gminy w zgromadzeniu związku jest zatem organ wykonawczy gminy.
Jednocześnie przewidziano odstępstwo od tej zasady (art. 70 ust 2 u.s.g.), polegające na możliwości powierzenia – na wniosek organu wykonawczego – zastępcy wójta albo radnemu takiego reprezentowania, czego dokonuje rada gminy w stosownej uchwale. I tak było w tym przypadku. Zastępca wójta, wykonując wszelkie czynności w zgromadzeniu związku, działa więc jako przedstawiciel gminy w zastępstwie wójta.
– To przesądza o tym, że wadliwe jest twierdzenie rady gminy, iż skarga na działalność zastępcy wójta w tym zakresie może zostać rozpatrzona przez osobę wykonującą czynności z zakresu prawa pracy, tj. przez wójta gminy w oparciu o art. 7 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych. To rada gminy zobowiązana była do rozpatrzenia skargi. Jej przekazanie do rozpatrzenia organowi wykonawczemu jest sprzeczne z prawem – wskazał organ nadzoru.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, do którego trafiła skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze, podzielił stanowisko reprezentowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
– Prawidłowe jest więc stanowisko wojewody, że skoro zastępca wójta, w związku z powierzeniem mu uchwałą rady gminy obowiązków związanych z reprezentacją gminy w zgromadzeniu związku gmin, pełnił funkcję przedstawiciela gminy w jego zgromadzeniu, to jego działania należy traktować jako działania własne organu wykonawczego gminy. Tym samym rozpatrzenie skargi na zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań i czynności (art. 227 K.p.a.) przez zastępcę wójta w ramach powyższego upoważnienia, należy według właściwości do rady gminy – orzekł szczeciński sąd administracyjny.

Spis treści

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa