Karta Dużej Rodziny

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 2 / 2021

19 lutego 2021 r. do Sejmu skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (druk nr UD134).

Projekt dotyczy zwiększenia udogodnień dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny oraz doprecyzowania przepisów dotyczących instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Projekt zakłada rozwiązania, które przyczynią się do sprawniejszego załatwienia spraw w urzędach.
Wśród zidentyfikowanych problemów, jakie mają być rozwiązane dzięki nowelizacji przepisów, należy wskazać:

  • osoby posiadające tradycyjne Karty Dużej Rodziny muszą składać dodatkowy wniosek oraz wnosić opłatę, jeśli chcą korzystać z tej karty również w formie elektronicznej;
  • osoby chcące korzystać z elektronicznej formy dokumentu Karty Dużej Rodziny muszą logować się do innej, dedykowanej aplikacji, niż publiczna aplikacja mobilna, której celem jest wyświetlanie elektronicznych dokumentów;
  • utrzymywanie i rozwój odrębnej aplikacji przeznaczonej wyłącznie dla Karty Dużej Rodziny wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi każdego roku przez budżet państwa;
  • obecne koszty obsługi przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wniosków rodzin wielodzietnych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny nie mają odzwierciedlenia w tym, jak w latach 2014–2020 zmieniała się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także w przypadku obsługi wniosków od rodziców, którzy mieli kiedykolwiek na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci nie wiążą się z czasochłonnością ich obsługi, która jest taka sama, jak w przypadku kosztów obsługi wniosku od rodziny, która po raz pierwszy złoży wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny;
  • obciążenie wójtów/burmistrzów/prezydentów miasta, a także starostów i marszałków województwa i wojewodów koniecznością przedstawienia co pół roku sprawozdania z realizacji ustawy jest zbędne, gdyż obecne rozwiązania zawarte w systemie teleinformatycznym zapewnianym przez ministra właściwego do spraw rodziny do realizacji ustawy pozwalają na pozyskiwanie danych bezpośrednio z systemu;
  • rozrost bazy danych dotyczących liczby osób posiadających Kartę Dużej Rodziny bezterminowo w związku z faktem, że pozostali członkowie rodziny nie informują organu przyznającego kartę o śmierci jej posiadacza;
  • utrudniony kontakt z podmiotem wnioskującym o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych ze względu na brak konieczności przekazywania we wniosku numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
  • instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obecnie muszą wypełniać dwa sprawozdania roczne z prowadzonej działalności – jedno do resortu rodziny, drugie do GUS;
  • konieczność dokonania wyboru dziennego opiekuna w drodze konkursu ofert, przeprowadzanego w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie często stanowi przeszkodę dla jednostek samorządu terytorialnego przy tworzeniu tych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ponieważ taki tryb wyboru pracownika jest bardziej skomplikowany i czasochłonny niż zwykły nabór na pracownika samorządowego.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa